INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU

     Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2009r.

     Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na 2009r., którego dochody określono na kwotę 12.173.743zł, natomiast wydatki na kwotę 13.892.999zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.719.256zł była przewidywana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

     Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 września wynosi: 12.820.871zł, a plan wydatków: 14.920.548zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.099.677zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Plan dochodów za III kwartały 2009r. został zrealizowany w kwocie 9.650.307,71zł, co stanowi 75,3% planu.
Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2009r kształtowała się następująco:

- dochody własne - 7.808.983,63zł
- dotacje celowe ( na zadania własne i zlecone) - 859.167,08zł
- subwencja oświatowa - 982.157,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.560.253,65zł, co stanowi 57,4% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 7.694.585,61zł
- wydatki majątkowe - 865.668,04zł

Struktura wydatków Gminy za III kwartały 2009r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - 137.948,38zł
Transport i łączność - 567.216,52zł
Turystyka  - 192.172,51zł
Gospodarka mieszkaniowa - 325.818,07zł
Działalność usługowa - 5.353,80zł
Administracja publiczna - 1.368.089,87zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.060zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 173.517,70zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.677,37zł
Różne rozliczenia - 1.287.999zł
Oświata i wychowanie - 1.827.042,69zł
Ochrona zdrowia - 84.376,73zł
Pomoc społeczna - 757.375,41zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25.991,93zł
Edukacyjna opieka wychowawcza - 50.532,64zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 406.436,81zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.124.974,39zł
Kultura fizyczna i sport - 200.669,83zł

Nadwyżka za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r. wynosi 1.090.054,06zł

Na dzień 30 września 2009r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono też poręczeń i gwarancji.

Mielnik 28 października 2009r.

Wójt Gminy Mielnik

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-10-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Data modyfikacji: 2009-10-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-10-29