INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

     Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2009r.

     Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na 2009r., którego dochody określono na kwotę 12.173.743zł, natomiast wydatki na kwotę 13.892.999zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.719.256zł była przewidywana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
     Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 marca wynosi: 12.490.863zł, a plan wydatków: 14.558.119zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.067.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
     W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.
Ogólny plan dotacji po zmianach na zadania zlecone wynosi 979.992zł w tym:

- na administrację publiczną - 133.092zł
- na pomoc społeczną - 846.900zł

Plan dochodów za II kwartał 2009r. został zrealizowany w kwocie 6.472.697,52zł, co stanowi 51,8 % planu.
Struktura dochodów Gminy za II kwartał 2009r kształtowała się następująco:

- dochody własne - 5.242.941,48zł
- dotacje celowe ( na zadania własne i zlecone) - 515.460,04zł
- subwencja oświatowa - 714.296,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 5.303.836,47zł, co stanowi 36,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 5.052.923,91zł
- wydatki majątkowe - 250.912,56zł

Struktura wydatków Gminy za II kwartał 2009r kształtowała się następująco:

Transport i łączność - 60.020,07zł
Turystyka - 153.672,75zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 146.981,25zł
Administracja publiczna - 954.824,54zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 128.285,02zł
Oświata i wychowanie - 1.229.418,56zł
Ochrona zdrowia - 44.185,65zł
Pomoc społeczna - 530.353,78zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 190.585,92zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 705.799,95zł
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu na uzupełnienie subwencji) - 858.666,00zł
Kultura fizyczna i sport - 100.669,83zł
Pozostałe działy - 200.373,15zł

Nadwyżka za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r. wynosi 1.168.861,05zł

Na dzień 30 czerwca 2009r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono też poręczeń i gwarancji.

 

Mielnik 24 lipca 2009r.

Wójt Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-07-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-08-10

Data modyfikacji: 2009-08-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-08-10