INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

     Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2009r.

     Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na 2009r., którego dochody określono na kwotę 12.173.743zł, natomiast wydatki na kwotę 13.892.999zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.719.256zł była przewidywana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

     Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 marca wynosi: 12.256.487zł, a plan wydatków: 13.975.743zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.719.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.

Ogólny plan dotacji po zmianach na zadania zlecone wynosi 700.474zł w tym:

- na administrację publiczną - 55.474zł
- na pomoc społeczną - 645.000zł

Plan dochodów za I kwartał 2009r. został zrealizowany w kwocie 3.283.632,46zł, co stanowi 26,8 % planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2009r kształtowała się następująco:

- dochody własne - 2.688.055,46zł
- dotacje celowe ( na zadania własne i zlecone) -  232.324,00zł
- subwencja oświatowa -  363.253,00zł

Natomiast  wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 2.748.781,28zł, co stanowi 19,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 2.637.439,88zł
- wydatki majątkowe - 111.341,40zł

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2009r kształtowała się następująco:

Transport i łączność - 21.295,35zł
Turystyka - 97.046,00zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 62.600,06zł
Administracja publiczna - 505.078,15zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 52.932,41zł
Oświata i wychowanie - 615.743,35zł
Ochrona zdrowia - 19.011,13zł
Pomoc społeczna - 257.398,57zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 129.426,67zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 433.117,81zł
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu na uzupełnienie subwencji) - 429.333,00zł
Kultura fizyczna i sport - 100.404,81zł
Pozostałe działy - 25.393,97zł

Nadwyżka za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r. wynosi 534.851,18zł

Na dzień 31 marca 2009r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono też poręczeń i gwarancji.


Mielnik 28 kwietnia 2009r.

  Wójt Gminy Mielnik

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-04-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-04-30

Data modyfikacji: 2009-04-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-04-30