INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2008 ROK

     Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

     Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/54/07z dnia 19 grudnia 2007r. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 12.668.144 zł. a plan wydatków 14.783.499 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355 zł. pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

     Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 12.629.356,96 zł. co stanowi 99,7% planu.

     Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 12.645.035,35 zł. co stanowi 85,5% planu.

     Na koniec 2008 roku pozostała skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.099.676,53 zł.

     Na dzień 31 grudnia 2008r. gmina nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych.

     Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. oraz Zarządzenie Nr 54/09 z 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008r.- dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

     Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi do gruntów rolnych we wsi Moszczona Królewska- 40.000 zł.

     Kwoty dotacji udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego:
715.000 zł - Powiatowi Siemiatyckiemu na współfinansowanie następujących zadań:
     Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych we wsi Wajków, Sutno, Niemirów – 49.511,00 zł.
     Odnowa drogi powiatowej Maćkowicze – Mielnik – Niemirów oraz wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Koterka – Tokary – Klukowicze – 650.489,00 zł.
     Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – 15.000,00 zł.

     Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.


Mielnik dnia 27 maja 2009r.
Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • inf_2008 (PDF, 54,83 KB)

    INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2008 ROK

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-05-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-05-28

Data modyfikacji: 2009-05-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-05-28