INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

     Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2008r.

     Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007r. uchwaliła budżet na 2008r., którego dochody określono na kwotę 12.138.181zł natomiast wydatki na kwotę 13.883.682zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.745.501zł była przewidywana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
     Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 września wynosi: 12.553.590zł, a plan wydatków: 14.668.945zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
     W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.
Załącznik Nr3 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.
Ogólny plan dotacji po zmianach na zadania zlecone wynosi 756.400zł. w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego - 18.032zł
- na administrację publiczną - 53.442zł
- na pomoc społeczną - 681.500zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy - 3.426zł

Plan dochodów za III kwartały 2008r. został zrealizowany w kwocie 9.652.871,57zł co stanowi 76,9 % planu.
Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2008r kształtowała się następująco:

- dochody własne - 7.932.969,74zł
- dotacje celowe ( na zadania własne i zlecone) - 714.310,84zł
- subwencja oświatowa - 965.591,00zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 39.999,99zł

Natomiast  wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.298.124,06zł co stanowi 56,6 % planu w tym:

- wydatki bieżące - 7.715.194,42zł
- wydatki majątkowe - 582.929,64zł

Struktura wydatków Gminy za III kwartały 2008r kształtowała się następująco:

Rolnictwo łowiectwo - 25.962,50zł
Transport i łączność - 434.176,71zł
Turystyka - 290.850,40zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150.633,36zł
Administracja publiczna - 1.657.696,58zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 177.427,79zł
Oświata i wychowanie - 1.928.761,32zł
Ochrona zdrowia - 29.204,77zł
Pomoc społeczna - 690.167,67zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 221.880,62zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.333.576,81zł
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu na uzupełnienie subwencji) - 1.167.885,00zł
Kultura fizyczna i sport - 121.194,23zł
Pozostałe działy - 68.706,30zł

Nadwyżka za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r. wynosi 1.354.747,51zł

Na dzień 30 września 2008r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 

Mielnik 24 październik 2008 rok.

  Wójt Gminy Mielnik

Załączniki do treści

  • inf_IIIkw_2008 (PDF, 61,65 KB)

    Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartały 2008 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-10-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-10-27

Data modyfikacji: 2008-10-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-10-27