KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW

Nr: ZP-O.271.4.2.2013

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Numer ogłoszenia: 33130 - 2013;
data zamieszczenia: 24.01.2013


 

  • wykaz złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie więcej >>>
  • mapa do celów projektowych: tif, dxf
  • dane IMIGW: pdf
  • Zawiadomienie z dn. 13.03.2013 r. o spełnianiu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych  więcej >>>

 


 

Mielnik, dn. 27.05.2013r.

Organizator konkursu na koncepcję kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów informuje, iż ogłoszenie wyników oceny prac konkursowych przez Sąd Konkursowy nastąpi w niedzielę 02.06.2013 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1.

 


 

Mielnik, dn. 10.05.2013r.

Organizator konkursu informuje, iż ostateczny termin składania prac konkursowych nie ulega zmianie. Prace konkursowe należy złożyć do 15.05.2013 r. do godz. 14:00.

 


 

Mielnik, dn. 09.05.2013r.

Organizator konkursu informuje, iż rurociąg kablowy SSPW będzie wykonany na całej długości z czterech rur HDPE 40/3,7. Analizując profile kanałów teletechnicznych można stwierdzić, że zarówno rozwiązanie o przekroju kołowym ø150 jak i o przekroju prostokątnym 80x140 gwarantuje umieszczenie czterech rur ø40. Niewielkie zwiększenie profilu prostokątnego, np. do wymiarów 100x140, zapewniłoby mu jednak większą funkcjonalność.

Organizator konkursu informuje, iż dopuszcza przy projektowaniu wszystkie aktualne i obowiązujące normy, w tym Eurokody.

 


 

Mielnik, dn. 08.05.2013r.

Organizator konkursu informuje, iż użyte w regulaminie konkursu sformułowania tyczące się połączenia projektowanej kładki pieszo-rowerowej z ciągiem ścieżek rowerowych dotyczą obecnie projektowanych ścieżek w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Wykonawcy koncepcji winni uwzględnić możliwość połączenia i zsynchronizowania planowanych do budowy ścieżek rowerowych z projektowaną kładką.

 


 

Mielnik, dn. 07.05.2013r.

Informujemy, iż w związku ze stale utrzymującym się podwyższonym stanem rzeki Bug Organizator konkursu w dalszym ciągu nie ma możliwości wykonania zdjęć do projektowania. W związku z tym faktem uczestnicy konkursu winni opracować koncepcje w oparciu o zdjęcia zamieszczone w dokumentacji konkursowej lub o zdjęcia przygotowane we własnym zakresie. W związku z zakresem opracowania i mapą do celów projektowych poszerzony zakres mapy będzie możliwy do wykonania również  po opadnięciu wody w rzece. Do tego czasu należy posiłkować się topografią pozyskaną ze źródeł ogólnodostępnych takich jak geoportal.

Organizator informuje, iż nie przewiduje zmiany terminu składania prac konkursowych.

 


 

Mielnik, dn. 30.04.2013 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 na pytania uczestnika konkursu z dn. 11.04.2013r. informujemy, iż w związku z utrzymującym się wysokim stanem wody w rzece Bug wykonanie zdjęć jest niemożliwe. Wyjaśniamy, że zdjęcia zostaną wykonane i zamieszczone jak tylko będzie to możliwe.

 


 

Mielnik, dn. 15.04.2013 r.

Informacja Organizatora konkursu dot. zakresu opracowania

 


 

Mielnik, dn. 18.03.2013 r.

W związku z pismem, otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego [treść], związanym z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w ramach PO RPW 2007 - 2013, w którym planowane jest połączenie regionalnych sieci szerokopasmowych województwa podlaskiego oraz lubelskiego wnoszę o uwzględnienie w opracowywanej koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo-rowerowej w Niemirowie, kanału teletechnicznego o przekroju kołowym o średnicy min. 150mm lub prostokątnym 150x150mm.

 


 

Mielnik, dn. 13.03.2013 r.

Organizator konkursu informuje, iż w trakcie oceny formalnej złożonych wniosków, w przypadku części z nich zaszła konieczność dokonania wezwania do wyjaśnień oraz do uzupełnienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, co opóźniło czynność przekazania zaproszenia do składania prac konkursowych. W związku z powyższym Organizator wydłuża odpowiednio termin składania prac konkursowych - z terminu wyznaczonego pierwotnie w Regulaminie Konkursu na dzień 30 kwietnia 2013 r. na dzień 15 maja 2013 r.

W związku z przedłużonym terminem składania prac termin ogłoszenia wyników konkursu ulega również zmianie - z dnia 17.05.2013 r. na dzień 03.06.2013 r.

Pozostałe terminy określone w regulaminie konkursu pozostają bez zmian. Sposób składania oraz przygotowania prac konkursowych określa szczegółowo Rozdział V Regulaminu konkursu, część A.

Organizator konkursu

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-06-07

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-01-24

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-06-07

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-01-24