TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku- etap I

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-O.271.5.2.2013
Tryb: przetarg ograniczony

data zamieszczenia: 07.03.2013r.

 


 

Informujemy, iż otwarcie ofert odbędzie się 04.09.2013r. o godz. 14:15.

 


Mielnik, dnia 23.08.2013r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

TRYLOGIA – Park Historyczny w Mielniku – etap I

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, zamawiający zmienia termin składania ofert w ramach postępowania nr ZP-O.271.5.2.2013 na 04.09.2013 r. godz. 14:00.

 


Mielnik, dnia 25.07.2013r.

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

TRYLOGIA – Park Historyczny w Mielniku – etap I

Nr postępowania: ZP-O.271.5.2.2013
OGŁOSZENIE NR: 2013/S 049-079471  
ZMIENIONE OGŁOSZENIEM NR 2013/S 065-108034

     Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), oraz w związku z ogłoszeniem Nr 2013/S 049-079471 opublikowanym 09.03.2013 r., zmienionym ogłoszeniem Nr 2013/S 065-108034 opublikowanym dnia 03.04.2013 r., Zamawiający tj. Gmina Mielnik, informuje Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert w przetargu ograniczonym pn.” TRYLOGIA – Park Historyczny w Mielniku – etap I”, iż wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. zmiana (poprawienie) edycji tekstu oraz numeracji poszczególnych wierszy w SIWZ oraz załącznikach,
 2. zmiana numeru NIP i REGON Zamawiającego,
 3. dokonano zmiany treści punktu 6 SIWZ, tj. „Zamówienia uzupełniające” (uzupełniono zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu),
 4. w części 13 SIWZ, tj. „Opis sposobu przygotowania oferty”, w punkcie 13.4 zmieniono punkt 1 oraz dodano punkt 2, uzasadniając wymóg złożenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawców,
 5. w części 29 SIWZ, tj. „Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów” uzupełniono treść punktu 1 (uzupełniono zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu) dot. przekazywania dokumentów w formie elektronicznej,
 6. zmieniono termin składania ofert na 29.08.2013 r.,
 7. zmieniono okres rozliczeniowy na etapie realizacji inwestycji z miesięcznego na kwartalny – w związku z tą zmianą wprowadzono zmiany w częściach wzoru umowy: § 7 pkt 1; § 8 pkt 5; § 9 pkt 1a).

Pełna treść Informacji z dnia 25.07.2013r. o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wersja jednolita (SIWZ nr 2), zm. dnia 25.07.2013r. znajduje się w załącznikach na dole strony.


Mielnik, 16.07.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
"TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku- etap I"


Przetarg ograniczony przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dnia 16.07.2013 r. przekazał zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu.


Wraz z zaproszeniem Wykonawcy otrzymali:

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym wzór umowy)
 2. Dokumentację projektową, tj:
  • projekt budowlany i wykonawczy wraz ze STWiORB w wersji papierowej
  • oraz na nośniku CD wraz z zestawieniem przekazywanych dokumentówNa podstawie art. 52 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający wyznaczył termin składania ofert jak przedstawiono poniżej:

 • Oferty należy składać do dnia 28.08.2013 r. do godz. 14:00*Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-300 Mielnik, Sekretariat


____________

*Informacja: data złożenia oznacza wpływ do siedziby, Zamawiającego rozumiany jako rejestrację w sekretariacie w siedzibie zamawiającego

 

 


Mielnik, 29.03.2013 r.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku- etap I, nr ogłoszenia: 79471-2013-PL

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.03.2013 r.

 

W związku z pytaniami i spływającymi wnioskami o wprowadzenie zmian do ogłoszenia Zamawiający informuje, iż zmianom uległy:

 1. W części II.1.5) punkt 2. Zamawiający zmienił jednostkę miary dla parametru „kubatura” dla Budynku – Dom Komendanta,
 2. W części III.2.3) Kwalifikacje techniczne tj. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, części 1.1 i 1.2.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami zmianie uległ również termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Termin składania wniosków upływa 06.05.2013 r. o godz. 12:00.


 

 

 

Projekt pn.: „TRYLOGIA - Park Historyczny w Mielniku - etap I” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Numer projektu: WND-RPPD.03.01.00-20-020/12

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-09-05

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-09-05

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-03-08