Rok 2006

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2006 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Mielnik V kadencji z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji oczyszczalni ścieków w Mielniku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
 13. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2007r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz.10:30 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach :
  • określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
  • zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na na terenie gminy Mielnik.
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.
 3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz.8:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2006 roku o godz.11:30 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach :
  • określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
  • zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na na terenie gminy Mielnik.
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2006 roku o godz.8:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach :
  • określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
  • zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na na terenie gminy Mielnik.
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 07 grudnia 2006 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się II Sesja Rady Gminy Mielnik V kadencji z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania następujących komisji Rady Gminy:
  1. Komisji Finansowo-Budżetowej,
  2. Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich,
  3. Komisji Rozwoju Gospodarczego,
  4. Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007r.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 listopada 2006 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się I Sesja Rady Gminy Mielnik V kadencji z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy IV kadencji

Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 września 2006 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za wodę dostarczaną z ujęcia wody zlokalizowanego w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 6387 położonej w Mielniku.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 września 2006 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za wodę dostarczaną z ujęcia wody zlokalizowanego w Mielniku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 6387 położonej w Mielniku.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 06 lipca 2006 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2006 roku o godz.9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.
 10. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku.
 15. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2006 roku o godz.9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku.
 10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 marca 2006 roku o godz.9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie formularzy deklaracji i informacji podatkowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Mielnik statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin.
 12. Informacja z wykonania zadań własnych i zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku za 2005r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2006-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29