Rok 2007

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2007 roku o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2008r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2008r.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
 13. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2008r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich.
 14. Ocena wykorzystania środków na realizację inwestycji w 2007r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola prowadzenia i rozliczania wybranych zadań inwestycyjnych w 2007r.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 07 grudnia 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Podsumowanie pracy Komisji w 2007r. i przygotowanie sprawozdania rocznego z jej działalności.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008r.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 06 grudnia 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza działalności GOPS w zakresie pomocy społecznej.
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 grudnia 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Opracowanie kierunków planu zagospodarowania architektonicznego dla Mielnika i pozostałych miejscowości.
 2. Ocena przygotowania na terenie gminy do sezonu turystycznego zima 2007-2008.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 listopada 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
 13. Informacja GOKSiR o wykonanych dochodach przez administrowanie obiektami turystycznymi i ocena przebiegu sezonu letniego.
 14. Analiza działalności promocyjnej Gminy oraz ocena sezonu letniego.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 listopada 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja GOKSiR o wykonanych dochodach przez administrowanie obiektami turystycznymi i ocena przebiegu sezonu letniego.
 2. Analiza działalności promocyjnej Gminy oraz ocena sezonu letniego.
 3. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych do realizacji w 2008r.
 4. Wypracowanie opinii oraz projektu uchwały w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XI sesji Rady Gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 listopada 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Ocena realizacji wniosków oraz interpelacji za I półrocze 2007.
 2. Ocena realizacji wydatków budżetowych w dziale 754 za I półrocze 2007r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 02 października 2007 roku o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Kontrola działalności oraz realizacji budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 września 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, sposobów jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań objętych dotacją.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 9. Informacja z realizacji budżetu oraz wykonania inwestycji i remontów za I półrocze 2007r.
 10. Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań gminnych w 2007r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 września 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opiniowanie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r.
 2. Analiza wykonania inwestycji i remontów za I półrocze 2007r.
 3. Ocena dotychczasowego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 września 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa w Zespole Szkół.
 2. Analiza stanu czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 13 września 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r. (analiza wydatków budżetowych paragrafu 4210-zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych rozdziałach).
 2. Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań gminnych w 2007r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 sierpnia 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych.
 7. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjnych na rok 2008 przewidywanych do realizacji i finansowania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjnych na rok 2008 przewidywanych do realizacji i finansowania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 04 lipca 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 10. Analiza dotychczasowych działań dotyczących wykorzystania wód geotermalnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2007 roku o godz.9:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Kontrola działalności oraz realizacji budżetu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opracowanie planu perspektywicznego rozwoju turystycznego Gminy Mielnik na lata 2008-2018.
 2. Analiza dotychczasowych działań dotyczących wykorzystania wód geotermalnych.
 3. Ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 5 czerwca 2007 roku odbędzie się VII wyjazdowa sesja Rady Gminy Mielnik, której tematem będzie wizytacja sołectw, ich problemy oraz sposoby rozwiązywania.

Wyjazd nastąpi z pod Urzędu Gminy Mielnik o godz. 8:30.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 maja 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2006r. i perspektywy jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 9. Ocena przygotowania gminy do sezonu turystycznego i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 maja 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2006r. i perspektywy jego funkcjonowania.
 2. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. Ocena przygotowania gminy do sezonu turystycznego i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 4. Informacja o zamierzeniach i działaniach w zakresie projektów zadań, których realizacja będzie współfinansowana ze środków pozabudżetowych (unijne i inne).
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 09 maja 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Analiza struktury placówek oświatowych na terenie gminy (w tym projekty organizacyjne).
 2. Rozpatrzenie prośby o pomoc w sprowadzeniu do Polski mieszkańców Kazachstanu.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 marca 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Mielnik w 2007r.
 9. Pozyskanie i wykorzystanie środków pozabudżetowych w latach 2003-2006 na realizację zadań gminnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2006r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2006r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
 14. Ocena realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mielnik.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 marca 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Pozyskanie i wykorzystanie środków pozabudżetowych w latach 2003-2006 na realizację zadań gminnych.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2006r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2006r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
 7. Ocena realizacji zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mielnik.
 8. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy.
 9. Rozpatrzenie wniosku Gminnej Spółdzielni “SCH” w Mielniku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 10. Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 marca 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2006r. i wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 lutego 2007 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc


INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

FINANSOWO -BUDŻETOWEJ

RADY GMINY MIELNIK

Informuję, że uległ zmianie termin posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej.

Posiedzenie to odbędzie sie w dniu 20 lutego 2007r. o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik.

Tematyka posiedzenia pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 lutego 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami mieszkańców gminy dotyczącymi projektu budżetu na 2007r., zgłoszonymi w trakcie zebrań wiejskich.
 2. Opracowanie opinii w zakresie projektu budżetu gminy na 2007r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy Mielnik.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 lutego 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Autopoprawka do budżetu gminy na 2007r.
 2. Analiza posiadanych zasobów majątkowych gminy.
 3. Analiza Planu Rozwoju Lokalnego do 2008r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na IV Sesję Rady Gminy Mielnik.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE


Informuję, że w dniu 13 lutego 2007 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy.
 2. Opiniowanie programów działania:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
 3. Opiniowanie projektów uchwał na IV Sesję Rady Gminy Mielnik.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2007-02-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29