Rok 2009

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Mielnik
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2010r.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
 13. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2010r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2009 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.
 2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji w 2009 roku.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 09 grudnia 2009 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
 3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Komisji
  Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 08 grudnia 2009 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.
 2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Mielniku.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję , że w dniu 08 grudnia 2009 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.
 2. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 listopada 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy na 2009r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średnie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa sołectwa Mielnik w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik.
 12. Informacja GOKSiR o wykonanych dochodach przez administrowanie obiektami turystycznymi i ocena przebiegu sezonu letniego.
 13. Ocena wykorzystania środków na realizację inwestycji w 2009r.
 14. Analiza oświadczeń majątkowych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 października 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Analiza działalności promocyjnej gminy.
 2. Informacja GOKSiR o wykonanych dochodach przez administrowanie obiektami turystycznymi i ocena przebiegu sezonu letniego.
 3. Ocena wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 4. Informacja na temat przygotowania do zimy na terenie gminy Mielnik.
 5. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych do budżetu 2010r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 września 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy na 2009r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 września 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 07 września 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy na 2009r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik realizujących etat łączony.
 10. Informacja z realizacji budżetu oraz wykonania inwestycji i remontów za I półrocze 2009r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2009r.
 12. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wykorzystanie budżetu w tym zakresie.
 13. Wypracowanie kierunków zagospodarowania odpadów płynnych na terenach nie objętych kanalizacją.
 14. Informacja na temat podjętych działań związanych z realizacją uchwały nr XXIII/138/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Mielnik statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Informacja na temat bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie gminy.
 2. Ocena realizacji budżetu gminy oraz wykonania inwestycji i remontów za I półrocze 2009r.
 3. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wykorzystania budżetu w tym zakresie.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Wypracowanie kierunków zagospodarowania odpadów płynnych na terenach nie objętych kanalizacją.
 2. Informacja na temat podjętych działań związanych z realizacją uchwały nr XXIII/138/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Mielnik statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 lipca 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Informacja wójta na temat planowanego harmonogramu realizacji inwestycji gminnej: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją-Mielnik.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyśpieszenia realizacji poszczególnych etapów budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją.
 3. Informacja wójta o dotychczasowych działaniach służb gminnych w zakresie usuwania skutków poważnego zanieczyszczenia wody w Bugu oraz propozycje zamierzeń związanych z zapobieganiem w przyszłości podobnym katastrofom i przedsięwzięć związanych z odbudową życia biologicznego w rzece.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie działań związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczeń rzeki Bug oraz zamierzeń związanych z odnową życia biologicznego tej rzeki na odcinku graniczącym z Gminą Mielnik.
 5. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku o przyczynach zanieczyszczeń wody w wodociągu gminnym w ostatnich 12 miesiącach oraz o podjętych działaniach mających zapewnić bezpieczne korzystanie z wodociągu w przyszłości.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2009 roku o godz.8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Informacja o podjętych działaniach związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wyjazd w teren – wizytacja sołectw, przegląd prowadzonych inwestycji i remontów, sprawdzenie stanu dróg gminnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 5. Informacja o podjętych działaniach związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 maja 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 9. Informacja o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych na zadania gminne.
 10. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego – lato 2009.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 maja 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik"
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 4. Informacja o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych na zadania gminne.
 5. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego – lato 2009.
 6. Analiza sytuacji demograficznej na terenie gminy.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2008r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXII sesji Rady Gminy:
  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
  • w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 31 marca 2009 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Analiza działań organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2008r.
 3. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej Wsi Mielnik skierowanego do radnych Rady Gminy Mielnik.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3lata.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 marca 2009 roku o godz.9Ł00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2008r. i wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 lutego 2009 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2008 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2008 rok.
 11. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji wspólnych przedsięwzięć w 2009r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 lutego 2009 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Opiniowanie programów działania:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
 2. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji wspólnych przedsięwzięć w 2009r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 13 lutego 2009 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz prognozy na przyszłość.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXI sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2009-02-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29