Rok 2011

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2012r.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.
 12. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2012r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2011 roku o godz.900w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie budżetu Gminy Mielnik na 2012r.
  (2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
  (3) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2011 roku o godz.1230 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Kontrola realizacji wydatków z funduszu sołeckiego za 2011r.
 2. Opracowanie planu pracy na 2012r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2011 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie budżetu Gminy Mielnik na 2012r.
  (2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
  (3) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Opracowanie planów pracy Komisji na 2012r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 listopada 2011 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012r..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 listopada 2011 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XI sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  (2) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  (3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012r.,
  (4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  (5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  (6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rr.,
  (7) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 października 2011 roku o godz.14:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się X uroczysta sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu “ Honorowego Obywatela Gminy Mielnik”.
 3. Inauguracja działalności Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej oraz otwarcie wystawy stałej prac Henryka Musiałowicza.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 7 października 2011 roku o godz.8:00 w Gminnym Osrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mieniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Kontrola działalności i realizacji budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 2. Kontrola realizacji wniosków oraz interpelacji za I półrocze 2011r.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 września 2011 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się IX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mielnik na lata 2009-2014.
 11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2011r.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów.
 13. Rozpatrzenie informacji o stanie i ochronie środowiska na terenie gminy.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2011r.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2011r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 września 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Kontrola działalności i realizacji budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 września 2011 roku o godz 1130 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja Kierownika Ośrodka Zdrowia w Mielniku o realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie programu zdrowotnego na rok 2010.
 2. Informacja o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
 3. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnie podjętych zadań promocyjnych w 2011r.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 września 2011 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
  2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
  3. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik.
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
  5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mielnik na lata 2009-2014.
 2. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2011r.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów.
 4. Informacja o stanie i ochronie środowiska na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2011r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2011r.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Janusza Kopaczka na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE


Informuję, że w dniu 25 sierpnia 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Janusza Kopaczka na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 lipca 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 12. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Mielnik w latach 2009-2010.
 13. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 11 lipca 2011 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
  b) sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
  c) w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik.
  d) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  e) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r.
  f) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 2. Informacja o przygotowaniu Gminy Mielnik do sezonu turystycznego 2011.
 3. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Mielnik w latach 2009-2010.
 4. Informacja z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 maja 2011 roku o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2010r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad “Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2012-2032”.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
 16. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych wyborów do organów sołectw.
 17. Analiza problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową na terenie gminy.
 18. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2011/12.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminną Bibliotekę Publiczną.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 maja 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VII sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Analiza struktury placówek oświatowych na terenie gminy oraz zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych tych placówek.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 maja 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VII sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.
 3. Analiza kosztów funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2010r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 09 maja 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VII sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Analiza wykonanych inwestycji ujętych w strategii rozwoju Gminy Mielnik.
 3. Ocena realizacji programu usuwania azbestu na terenie gminy.
 4. Opiniowanie wykonania budżetu za 2010r.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 5 maja 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 marca 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Adamowo-Zastawa (osada) i ustalenie nowej nazwy Adamowo (osada).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Adamowo-Zastawa (wieś) i ustalenie nowej nazwy Adamowo (wieś).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Grabowiec i ustalenie nowej nazwy Mielnik-Grabowiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Poręby i ustalenie nowej nazwy Mielnik-Poręby.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mielnik na lata 2011-2016".
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 11 marca 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
 3. Aktualne zasady funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 marca 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2010r.
 2. Kontrola wydatków gminy na działalność OSP w 2010r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 9 marca 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Analiza systemu organizacji dowozu dzieci do szkoły i do domu na terenie naszej gminy, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 3. Opiniowanie programów działania:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Pani Marty Ławińskiej – aktorki zamieszkałej we wsi Mętna, w sprawie oferty dotyczącej działalności artystycznej i edukacyjnej na rzecz gminy Mielnik.
 5. Ocena realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Mielnik za okres 2006-2010r.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 8 marca 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik.
 2. Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w 2010r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 lutego 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się V sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. oraz informacja o realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 9 lutego 2011 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. oraz informacja o realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2011r.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
 14. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2011r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.9 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie Gminy Mielnik.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011r.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 stycznia 2010 roku o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.9 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie Gminy Mielnik.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011r.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 stycznia 2011 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011r.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2011 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.9 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie Gminy Mielnik.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011r.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2011-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29