Rok 2012

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzania i udzielania zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2013r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wajkowie.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014"
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 21. Informacja o realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zdrowotnego w latach 2011-2012.
 22. Informacja o stanie przygotowania do okresu zimowego
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz.900w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2013r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIX sesji Rady Gminy Mielnik.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013r.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2013r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIX sesji Rady Gminy Mielnik.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2012 roku o godz 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pracy i aktywizacja lokalnego rynku pracy.
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Zdrowotnego za rok 2011-12.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2013r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIX sesji Rady Gminy.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013r.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 7 grudnia 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVIII sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
(3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013r.
(4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(5) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.
(6) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
(7) w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.

 1. Analiza działalności promocyjnej gminy.
 2. Bieżąca ocena realizowanych inwestycji z budżetu gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 października 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie finansowanie realizacji projektu pn. Słoneczne Dachy Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w w Niemirowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i uchwalenia statutu.
 15. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2012r.
 16. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2012r.
 18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy w 2012r.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 października 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVII sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik.
(2) w sprawie finansowanie realizacji projektu pn. Słoneczne Dachy Gminy Mielnik.
(3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik
(4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
(5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
(6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
(7) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
(8) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w w Niemirowie.
(9) w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i uchwalenia statutu.

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2012r.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVI sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.
  (2) w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  (3) w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  (4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011-2016.
  (5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 04 lipca 2012 roku o godz 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie gminy Mielnik.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy za rok 2011 i ocena realizacji wniosków.
 3. Opracowanie propozycji koncepcji przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 4. Opracowanie wniosków dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych z 2011r.
 2. Kontrola w zakresie zużycia nośników energii (prąd, woda) w oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XV sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2011r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów (woj.lubelskie) dotyczącego realizacji zadania “Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę BUG w miejscowościach Niemirów-Gnojno”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i uchwalenia statutu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/115/05 Rady Gminy Mielnik o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 21. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie.
 22. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 (art.5a ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
 23. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2012/2013.
 24. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 25. Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 6 czerwca 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań i wykonania budżetu przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XV sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2011r.
  (2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  (3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
  (4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
  (5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
  (6) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.
  (7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów (woj.lubelskie) dotyczącego realizacji zadania “Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę BUG w miejscowościach Niemirów-Gnojno”.
  (8) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
  (9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik.
  (10) w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.
  (11) w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i uchwalenia statutu.
  (12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
  (13) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  (14) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin.
  (15) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/115/05 Rady Gminy Mielnik o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 (art.5a ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
 6. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2012/2013.
 7. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 1 czerwca 2012 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 maja 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 maja2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2011 rok i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE

Informuję, że zaplanowane na dzień 26 kwietnia 2012r. na godz.900 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Opiniowanie programów działania na 2012r.:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 3. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2012r. i analiza kosztów za 2011 rok.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich

Maria Boguszewska


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2011 rok i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 marca 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Kudelicze i Stankowicze w Gminie Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku.
 10. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze województwa, w tym szczególnie na terenie Gminy Mielnik.
 11. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w 2011r.
 12. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich w 2011 roku.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 marca 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIV sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
  (2) w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Kudelicze i Stankowicze w Gminie Mielnik.
  (3) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
  (4) w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku.
 2. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze województwa, w tym szczególnie na terenie Gminy Mielnik.
 3. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w 2011r.
 4. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich w 2011 roku.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 lutego 2012 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym “Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik.
 15. Stanowisko Rady Gminy Mielnik w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożonego do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011r.
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz informacji z realizacji Uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 17. Informacja z realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania za 2011r.”
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 lutego 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  (1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
  (2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
  (3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  (4) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
  (5) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  (6) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym “Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
  (7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
  (8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.
  (9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik.
 2. Stanowisko Rady Gminy Mielnik w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożonego do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz informacji z realizacji Uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 4. Informacja z realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania za 2011r.”
 5. Sprawy różne.

  Przewodniczący Rady

  Jan Zduniewicz

  Metryka strony

  Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

  Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Data wytworzenia: 2012-02-06

  Wprowadzający: Artur Jaworski

  Modyfikujący: Artur Jaworski

  Data modyfikacji: 2016-12-29

  Opublikował: Artur Jaworski

  Data publikacji: 2016-12-29