Rok 2013

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielnik na rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014r.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2014r.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2013r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2014r.
 15. Analiza działań promocyjnych. Kształtowanie wizerunku gminy.
 16. Ocena stanu przygotowań do okresu zimowego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2013 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Kontrola realizacji i rozliczenie wybranych zadań inwestycyjnych z 2013r.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2013 roku o godz.900w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielnik na rok 2013.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2020.
3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014.
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2014.

 1. Rozpatrzenie wniosków rad sołeckich w zakresie inwestycji i remontów zgłoszonych do realizacji w 2014r.
 2. Ocena stanu przygotowania do okresu zimowego.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r.
 4. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2013 roku o godz 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielnik na rok 2013.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2020.
3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014.
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2014.

 1. Ocena działalności promocyjnej gminy.
 2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań na podstawie Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania problemów Społecznych za 2013r.
 3. Ocena stanu przygotowania do okresu zimowego.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014r.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Maria Boguszewska


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielnik na rok 2013.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2020.
3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014.
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2014.

 1. Rozpatrzenie wniosków rad sołeckich w zakresie inwestycji i remontów zgłoszonych do realizacji w 2014r.
 2. Ocena stanu przygotowania do okresu zimowego.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r.
 4. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji

Stefan Troc


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 28 listopada 2013 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Gminy Mielnik.
 21. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 22. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy w 2013r.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVI sesji Rady Gminy Mielnik:

  (1) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.
  (2) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  (3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  (4) w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
  (5) w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
  (6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  (7) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  (8) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2014.
  (9) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  (10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
  (11) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
  (12) w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
  (13) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
  (14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik.
  (15) w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Gminy Mielnik.
 2. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 15 listopada 2013 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/86/12 w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 23 października 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Mielnik

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 18 października 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Mielnik

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 25 września 2013 roku o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IX/23/90 Rady Gminy Mielnik w sprawie podziału Gminy Mielnik na sołectwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 13. Ocena działalności szkół i przedszkola, stan przygotowania do pracy w roku szkolnym 2013/2014.
 14. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w I półroczu 2013r.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2013r.
 16. Ocena kierunków działań i efektów w zakresie ochrony środowiska.
 17. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2013r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 18 września 2013 roku o godz. 900 w w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIV sesji Rady Gminy Mielnik:

(2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
(3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025.
(4) w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik.
(5) o zmianie uchwały Nr IX/23/90 Rady Gminy Mielnik w sprawie podziału Gminy Mielnik na sołectwa.
(6) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
(7) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik.
(8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

 1. Ocena działalności szkół i przedszkola, stan przygotowania do pracy w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w I półroczu 2013r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2013r.
 4. Ocena kierunków działań i efektów w zakresie ochrony środowiska.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2013r.
 6. Informacja na temat podjętych działań związanych z realizacją uchwały nr XXIII/138/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Mielnik statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (pokój nr 1-parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zasady wynajmu i płatności dotyczące mieszkań komunalnych.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 25 lipca 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (pokój nr 1-parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 19 lipca 2013 roku o godz. 900 w w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół w Mielniku na rok szkolny 2013/2014 – szanse i zagrożenia.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie przywrócenia do pracy z dniem 1 września 2013r. pedagoga szkolnego.
 3. Rozpatrzenie wniosku Pani Marty Ławińskiej z dnia 19 czerwca 2013r. do Rady Gminy Mielnik w sprawie materiałów odnalezionych w Sutnie, stanowiących ciekawą historię Gminy Mielnik.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
ds.Organizacyjnych, Społecznych
i Obywatelskich

Maria Boguszewska


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2013 roku o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 17. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 18. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich i wypracowanie koncepcji ich rozwoju w przyszłości.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE


Informuję, że w dniu 19 czerwca 2013 roku o godz. 900 w w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIII sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
(2) w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy,
(3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.,
(4) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
(5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
(6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
(7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik,
(8) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik,
(9) o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania,
(10) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik,
(11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik,

 1. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 2. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich i wypracowanie koncepcji ich rozwoju w przyszłości.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 11 czerwca 2013 roku o godz. 830 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (pokój nr 1-parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Mielnik.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OGŁOSZENIE


Informuję mieszkańców Gminy, że ze względu na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mielnik posiedzenie Komisji Rady Gminy w dniu 17 maja 2013r. godz.900 i XXII sesja Rady Gminy w dniu 24 maja 2013r. godz.900 odbędą sie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 maja 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012r i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Antoni Soszko


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 maja 2013 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/141/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Siemiatyckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2015.
 14. Gospodarka odpadami. Stan przygotowań do jej wdrożenia w II półroczu 2013r.
 15. Informacje z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną za 2012r.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 17. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013r.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 maja 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXII sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
(2) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
(3) o zmianie uchwały Nr XXI/141/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności,
(4) w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik,
(5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik,
(6) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Siemiatyckiemu,
(7) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
(8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2015.

 1. Opiniowanie planów pracy samorządowych instytucji kultury.
 2. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną za 2012r.
 3. Informacja o założeniach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 5. Gospodarka odpadami. Stan przygotowań do jej wdrożenia w II półroczu 2013r.
 6. Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 7. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 8 marca 2013 roku o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji nr XVIII i XIX Rady.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Informacja Wójta o jego pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadania inwestycyjnego “TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I” oraz zamierzeniach, planach inwestycyjnych i podjętych działaniach w tym zakresie w kolejnych etapach.
 7. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach w sprawie przywrócenia kursów autobusowych w przeszłości realizowanych przez PKS na terenie gminy Mielnik i podejmowanych innych rozwiązaniach dotyczących zadań własnych gminy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Mielnik dot. rozwiązania problemów z lokalnym transportem zbiorowym.
 8. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach i planowanych rozwiązaniach dotyczących systemu organizacji dowozu dzieci do szkoły i do domu na terenie naszej gminy, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mielnik.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 marca 2013 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2011-2014”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym ”Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Stankowicze i Olchowicze w Gminie Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 23. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 24. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. oraz informacji z realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 25. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 26. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie Gminy Mielnik.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 marca 2013 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
(2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
(3) w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia.
(4) o zmianie uchwały w w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2011-2014”.
(5) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym ”Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
(6) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
(7) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
(8) w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Stankowicze i Olchowicze w Gminie Mielnik.
(9) sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
(10) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
(11) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
(12) w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik.
(13) o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
(14) w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
(15) o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
(16) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

2. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. oraz informacji z realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie Gminy Mielnik.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2013-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29