Rok 2014

OBWIESZCZENIE

Informuję, ze w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (sala konferencyjna) zwołuję III sesję Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Finansowo-Budżetowej Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szpakowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 7 listopada 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 15. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Mielnik za 2014 rok.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy w 2014 roku.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 4 listopada 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXIII sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.,
4) w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014,
6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025,
7) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
9) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.

 1. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych do realizacji na 2015 rok.
 2. Informacja o stanie i ochronie środowiska na terenie Gminy Mielnik.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 września 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik i Dyrektora Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
 11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji za I półrocze 2014r.
 12. Ocena działalności oraz stanu przygotowania do pracy w roku szkolnym 2014/2015 szkoły i przedszkola.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2014r.
 14. Informacja z realizacji bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy.
 15. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 września 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXII sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik i Dyrektora Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku,
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku,
3) w sprawie budowy pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014,
5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji za I półrocze 2014r.
 2. Informacja z realizacji bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2013/2014.
 4. Ocena działalności oraz stanu przygotowania do pracy w roku szkolnym 2014/2015 szkoły i przedszkola.
 5. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 września 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku.
 2. Kontrola dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Mielnicki Klub Sportowy.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik i Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.
 2. Kontrola umów i realizacja płatności za wynajem mieszkań komunalnych.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik i Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.
 2. Kontrola umów i realizacja płatności za wynajem mieszkań komunalnych.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja na temat zdarzenia i przyszłości funkcjonowania Przedszkola w Mielniku
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 13 czerwca 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.
 15. Ocena realizacji gminnego programu gospodarki odpadami komunalnymi i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 16. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi w 2013r.
 17. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2013r.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mielnik na lata 2012-2014 za 2013r.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 za 2013r.
 21. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 9 czerwca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2013 rok,
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
3) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014,
5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025,
6) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik,
7) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
8) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014.
9) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.

 1. Ocena realizacji gminnego programu gospodarki odpadami komunalnymi i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 2. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi w 2013r.
 3. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2013r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mielnik na lata 2012-2014 za 2013r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 za 2013r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r.
 8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 maja 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Opiniowanie założeń organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015.
 2. Informacja Wójta na temat zapewnienia bezpieczeństwa na okres letni.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 21 maja 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2013r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 marca 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych przez Gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w Gminie Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminną Bibliotekę Publiczną za rok 2013.
 18. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 marca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) o zmianie uchwały nr XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014,
3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
5) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności,
6) o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik
8) w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych przez Gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym,
9) w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w Gminie Mielnik,
10) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik,
11) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

 1. Opiniowanie planów pracy samorządowych instytucji kultury na 2014r.
 2. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminną Bibliotekę Publiczną za rok 2013.
 3. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Władyslaw Stankiewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 lutego 2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powstrzymania się od działań które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
 15. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 16. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Władyslaw Stankiewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 lutego 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mielnik:

  (1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
  (2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
  (3) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
  (4) w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  (5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
  (6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
  (7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
  (8) w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego
  (9) w sprawie powstrzymania się od działań które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 3. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

Władyslaw Stankiewicz


OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach 28 i 29 stycznia 2014 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Mielnik.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-01-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29