Rok 2015

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji – Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IX/49/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2016 rok.
 12. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XI sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
4) w sprawie powołania doraźnej komisji – Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik,
5) o zmianie uchwały nr IX/49/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.

 1. Opracowanie planów pracy Komisji Rady na 2016 rok.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się X sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XXI/153/13 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.
 16. Rozpatrzenie wniosków rad sołeckich w zakresie inwestycji i remontów zgłoszonych do realizacji na 2016 rok.
 17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy w 2015 roku.
 18. Opinia prezesa sądu rejonowego oraz informacja Wójta o podmiotach w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad X sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
5) w sprawie utraty mocy uchwały nr XXI/153/13 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności,
6) w sprawie opłaty miejscowej,
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
9) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.

 1. Rozpatrzenie wniosków rad sołeckich w zakresie inwestycji i remontów zgłoszonych do realizacji na 2016 rok.
 2. Informacja o stanie i ochronie środowiska na terenie gminy Mielnik.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 06 listopada 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem budżetu GOKSiR.
 2. Ocena stanu rekwizytów z „Trylogii” Sienkiewicza.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 września 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się IX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wniesioną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Mielnik
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu.
 13. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2015r.
 14. Ocena stanu przygotowań do pracy w roku szkolnym 2015/2016 oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 15. Informacja z zakresu działań promocyjnych gminy oraz z przebiegu organizowanych imprez „Dni Mielnika” i „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” i poniesionych w związku z tym kosztów w odniesieniu do lat poprzednich.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2015r.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2015r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 września 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025,
  3) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wniesioną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik,
  4) o zmianie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik,
  5) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Mielnik,
  6) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego,
  7) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu.
 2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2015r.
 3. Ocena stanu przygotowań do pracy w roku szkolnym 2015/2016 oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 4. Informacja z zakresu działań promocyjnych gminy oraz z przebiegu organizowanych imprez „Dni Mielnika” i „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” i poniesionych w związku z tym kosztów w odniesieniu do lat poprzednich.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2015r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2015r.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 lipca 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 lipca 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VIII sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
3) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

 1. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik.
 2. Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Mielniki Klub Sportowy.
 3. Ocena funkcjonowania obiektów sportowych.
 4. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2014r.
 5. Analiza wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych u podatnika – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 6. Zapoznanie się ze stanem dróg oraz utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się VII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik.
 7. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

W związku z rozszerzeniem porządku obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik o punkt dotyczący podsumowania 25 lecia samorządu terytorialnego w Polsce oraz z planowanym wystąpieniem i prezentacją multimedialną zaproszonego gościa, dotyczącą punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2015 uprzejmie informuję Państwa, że VI posiedzenie Rady Gminy Mielnik zwołane na dzień 28 maja 2015r. na godz. 900 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 11. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2015/2016.
 12. Ocena realizacji gminnego programu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 13. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 14. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mielnik w 2014r.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik 2014/2015.
 16. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 maja 2015 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok,
  2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok,
  3) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
  5) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik,
 2. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Ocena realizacji gminnego programu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 4. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mielnik w 2014r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik 2014/2015.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 maja 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2014r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza sporządzonych dokumentacji technicznych w latach 2011-2014 pod kątem ich ewentualnego wdrożenia w bieżącej kadencji.
 2. Informacja na temat podjętych działań związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy.
 3. Uzgodnienia lokalizacyjne w sprawie ustalenia lokalizacji plaży i postoju kajaków.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Paweł Grzegorz Pura


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 marca 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się V sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwała w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2015;
b) przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pn. ”Trasy Rowerowe EuroVelo”;
c) przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020”;
d) przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020”;
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik”;
f) udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2015r.;
g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2015;
h) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020”;
i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;
j)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku;
k)zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik;
l) określenia zasad przyznawania diet sołtysom.

 1. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez GOKSiR; GBP za 2014 rok.
 2. Informacja kierowników jednostek organizacyjnych nt. umów cywilnoprawnych zawieranych w podległych im jednostkach w latach 2011-2014.
 3. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik.
 4. Informacja nt. Opracowania strategii rozwoju gminy Mielnik na lata 2012-2032.
 5. Ocena funkcjonowania ZGK w Mielniku.
 6. Informacja Wójta z realizacji inwestycji za 2014 rok.
 7. Informacja z wykonania funduszy sołeckich za 2014 rok.
 8. Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mielnik na lata 2012-2014 za 2014 rok.
 10. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie na lata 2012-2020.
 11. Raport z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Mielnik za okres 2014 rok.
 12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za2014 rok.
 13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 lutego 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza działań organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji – Chata Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach.
 2. Analiza dotychczasowych działań i zamierzeń w sprawie budowy przedszkola w Mielniku.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Paweł Grzegorz Pura


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się IV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2015-2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 pn.”Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w Gminie Mielnik”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn.”Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik na lata 2015-2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. “ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2015r.
 16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik na rok 2015.
 17. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy Mielnik na rok 2015.
 18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz.1300 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Kamil Adrian Zalewski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IV sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015,
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015-2025,
3) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
4) w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2015-2020”,
5) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 pn.”Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w Gminie Mielnik”,
6) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn.”Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik na lata 2015-2020”,
7) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. “ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020”,
8) w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,
9) w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
10) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2015r.

 1. Opracowanie planów pracy Komisji na rok 2015.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2015-01-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29