Rok 2016


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul Zaszkolna 1 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
7. Podjęcie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2017 rok.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczacego komisji Rady właściwej dla spraw budżetu,
d) odczytanie opinii izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik.
14. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2016 roku oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2017 rok.
15. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Mielniku
16. Ocena realizacji programów polityki zdrowotnej przyjętych przez Radę Gminy na lata 2015 2020.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz.1200 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) wsprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024,
5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok,
6) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2017 rok,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik.

2. Analiza wykonania wybranych inwestycji gminnych.
3. Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na 2017r.
4. Analiza budżetu straży pożarnych.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji

Kamil Adrian Zalewski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024,
5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok,
6) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2017 rok,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik.

2. Informacja o stanie i ochronie środowiska na terenie gminy.
3. Ocena realizacji programów polityki zdrowotnej przyjętych przez Radę Gminy na lata 2015-2020.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Franciszek Szpakowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz.800 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024,
5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok,
6) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2017 rok,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik.

2. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych do realizacji na 2017 rok.
3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Paweł Grzegorz Pura


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Ocena funkcjonowania Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul Zaszkolna 1 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik na lata 2016-2032”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Aktywności lokalnej dla gminy Mielnik na lata 2016-2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 14. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielniku oraz z kontroli skarg i wniosków wniesionych przez mieszkańców gminy w 2015 r.
 17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy w 2016 roku.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 09 listopada 2016 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIX sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik,
3) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik na lata 2016-2032”,
4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
5) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7) w sprawie przyjęcia programu „Aktywności lokalnej dla gminy Mielnik na lata 2016-2020”,
8) w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.

 1. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 października 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Ocena funkcjonowania Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej.
 2. Kontrola i rozpoznanie wniesionych w roku 2015 przez mieszkańców skarg i wniosków oraz przedstawienie Radzie Gminy wyników kontroli.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 września 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 września 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVIII sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025,
3) w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
4) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik”

 1. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 sierpnia 2016 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Opiniowanie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
 2. Bieżąca ocena realizowanych inwestycji z budżetu gminy.
 3. Sprawy różne.
 4. Szlakiem turystycznym po bunkrach linii Mołotowa – wyjazd w teren.

Przewodniczący Komisji

Paweł Grzegorz Pura


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 czerwca 2016 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielnik na rok 2016.
 2. Wypracowanie koncepcji budowy obiektu przedszkola w Mielniku.
 3. Bezpieczeństwo w Gminie Mielnik – debata społeczna z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 09 czerwca 2016 roku o godz 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Przedstawienie projektów budowy przedszkola w Mielniku.
 2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez Gminy Mielnik w okresie wakacyjnym.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Franciszek Szpakowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 1200 w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik odbędzie się XV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mielnik” Panu Markowi Saciuk.
 4. Wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mielnik”.
 5. Odsłonięcie zabytkowej łodzi jednopiennej dłubanki.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 11. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik za 2015 rok.
 13. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 14. Gospodarka odpadami w świetle regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Opinie i spostrzeżenia.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 maja 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIV i XV sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016,
2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2015 rok,
3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2015 rok,
4) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
5) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik,
6) w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mielnik” Panu Markowi Saciuk.

 1. Przyjęcie założeń organizacyjnych dla funkcjonowania placówek oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik za 2015 rok.
 3. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 4. Gospodarka odpadami w świetle regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Opinie i spostrzeżenia.
 5. Analiza dotychczasowych działań i zamierzeń w sprawie budowy przedszkola w Mielniku.
 6. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2016 i analiza kosztów za 2015r.
 7. Informacja o stanie i działalności jednostek OSP na terenie Gminy.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2015r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zabytkowe obiekty sakralne.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 marca 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2016”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Mielnik”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w roku 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 16. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną za 2015 rok.
 17. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
 18. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 08 marca 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2016,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025,
  • o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu,
  • o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego,
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2016”,
  • w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Mielnik”,
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w roku 2016,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020”.
  • w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 3. Opiniowanie planów pracy samorządowych instytucji kultury na 2016r.
 4. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną za 2015 rok.
 5. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
 6. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mielnik.
 13. Informacja Wójta Gminy z realizacji inwestycji za 2015 rok.
 14. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich w 2015 roku.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Kapituły Honorowego Obywatela Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mielnik Panu Markowi Saciuk.

Przewodniczący Kapituły

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy Mielnik:
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2016,
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016-2025,
  • w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku,
  • w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
 2. Informacja Wójta Gminy z realizacji inwestycji za 2015r.
 3. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich w 2015 roku.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (parter- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy Mielnik

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2016-01-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29