Rok 2017

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2018 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
  3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji Rady właściwej dla spraw budżetu,
  4) odczytanie opinii izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Mielnik.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Mielnik.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2017 roku oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2018 rok.
 20. Transport zbiorowy i komunikacja w gminie – stan zaspokojenia potrzeb, plany na przyszłość.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mielnik.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz.1300 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
  3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018,
  4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
  6) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok,
  7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2018,
  8) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2018 rok,
  9) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  10) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Mielnik,
  11) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony,
  12) w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Mielnik,
  13) w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Transport zbiorowy i komunikacja w gminie – stan zaspokojenia potrzeb, plany na przyszłość.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mielnik.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji

Kamil Adrian Zalewski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz 10:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
  3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018,
  4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
  6) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok,
  7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2018,
  8) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2018 rok,
  9) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  10) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Mielnik,
  11) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony,
  12) w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Mielnik,
  13) w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Transport zbiorowy i komunikacja w gminie – stan zaspokojenia potrzeb, plany na przyszłość.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mielnik.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji

Piotr Franciszek Szpakowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz.800 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
  3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018,
  4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
  6) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok,
  7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2018,
  8) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2018 rok,
  9) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  10) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Mielnik,
  11) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony,
  12) w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka kultury, Sportu i rekreacji w Mielniku nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Mielnik,
  13) w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Transport zbiorowy i komunikacja w gminie – stan zaspokojenia potrzeb, plany na przyszłość.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mielnik.
 4. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego – zima 2018.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji

Paweł Grzegorz Pura


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawozdanie z wykonania prac planowanych przez komisję rewizyjną w 2017 r.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 03 listopada 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Mielniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części  oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik w ramach pomocy de minimis.
 15. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie, Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 października 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030,
  3) w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik,
  4) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  5) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Mielniku,
  6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  7) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
  8) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik,
  9) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części  oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik w ramach pomocy de minimis.
 2. Ocena przebiegu organizowanych imprez „Dni Mielnika”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”.
 3. Informacja o stanie i ochronie środowiska na terenie gminy Mielnik.
 4. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez poszczególne sołectwa do realizacji na 2018 rok.
 5. Analiza wykonania wybranych inwestycji gminnych.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 08 września 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie reaktywowania posterunku policji w Mielniku.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2017r.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 r.
 14. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2017 r.
 15. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 16. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 17. Informacja z realizacji zadań finansowych z funduszu sołeckiego oraz bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 01 września 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXV sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030,
  3) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik,
  4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik,
  5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie reaktywowania posterunku policji w Mielniku.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2017r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 r.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2017 r.
 6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 7. Ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
 8. Informacja z realizacji zadań finansowych z funduszu sołeckiego oraz bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy.
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul.Zaszkolna 1 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2017 pn. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu siemiatyckiego z uwzględnieniem gminy Mielnik.
 10. Samorząd rolniczy – działania na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa na terenie powiatu siemiatyckiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 04 lipca 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIV sesji Rady Gminy Mielnik:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
2) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2017 pn. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik,
3)  sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu siemiatyckiego z uwzględnieniem gminy Mielnik.
 2. Informacja Skarbnika Gminy – kredyty, pożyczki, zadłużenie.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu.
 15. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 16. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2016 rok.
 17. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2016 rok
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik,
  3) sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2016 rok,
  4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2016 rok,
  5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6) w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020,
  7) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik,
  8) w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik,
  9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu.
 2. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2017 i analiza kosztów za 2016 rok.
 3. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turuystycznego.
 4. Informacja o stanie i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 5. Analiza posiadanych zasobów majątkowych gminy.
 6. Analiza sytuacji demografcznej na terenie gminy.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2016 rok.
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2016 rok.
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 maja 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mielnik.
 2. Analiza postępu prac przy realizacji budowy przedszkola.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2017r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Mielnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 14. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań samorządowych instytucji kultury za 2016 r.
 15. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.,
  2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2017,
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030,
  5) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2017r.,
  6) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mielnik,
  7) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Mielnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami,
  8) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 2. Analiza działań organizacyjnych i zamierzeń związanych z realizacją inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczonie Królewskiej.
 3. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań samorządowych instytucji kultury za 2016 r.
 4. Opiniowanie planów pracy samorządowych instytucji kultury na 2017r.
 5. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok.
 6. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 lutego 2017 roku o godz.900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielnik- niski parter odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 - 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku
 10. Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 11. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich oraz realizacji inwestycji za 2016 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 13. Sprawozdanie Urzędu Gminy z podjętych działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 lutego 2017 roku o godz.900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielnik- niski parter odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
  2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017-2030,
  3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4) o uchylenie uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. „Trylogia Park Historyczny w Mielniku”.
 2. Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołeckich oraz realizacji inwestycji za 2016 rok.
 4. Sprawozdania Urzędu Gminy z podjętych działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-07