Rok 2018

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na rok 2019.
 13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2019r.
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) Komisji Finansowo-Budżetowej,
  3) Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich,
  4) Komisji Rozwoju Gospodarczego.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz.12:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IV sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik,
  3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na rok 2019,
  4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029,
  5) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019,
  6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Tobota


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz 10:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IV sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik,
  3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na rok 2019,
  4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029,
  5) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019,
  6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mateusz Karbowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IV sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik,
  3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na rok 2019,
  4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029,
  5) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019,
  6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Weremjewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się III sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem".
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad III sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
  3) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik,
  4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.,
  5) w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem”.
 2. Omówienie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2019 rok.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się II sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Mielnik


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 5 października 2018 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 sala konferencyjna  (niski parter) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2029,.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 15. Ocena działań promocyjnych i kształtowania wizerunku Gminy.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 1 października 2018 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna – niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2029,
  3) w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  6) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik”,
  7) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik,
  8) w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik,
  9) o zmianie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 2. Ocena działań promocyjnych i kształtowania wizerunku Gminy.
 3. Analiza budżetu straży pożarnych.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na cieku „Rubinek” w miejscowości Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, położonych na terenie Gminy Mielnik.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych ZGK za I półrocze 2018r.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2018r.
 15. Przyjęcie informacji z realizacji inwestycji i remontów za I półrocze br.
 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
 17. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  2) w sprawie zmiany w statucie Gminy Mielnik,
  3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik,
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik,
  5) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  6) w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na cieku „Rubinek” w miejscowości Mielnik,
  7) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, położonych na terenie Gminy Mielnik.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych oraz wyników finansowych ZGK za I półrocze 2018r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2018r.
 4. Przyjęcie informacji z realizacji inwestycji i remontów za I półrocze br.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
 6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym na terenie Gminy Mielnik
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Gminnego w Mielniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem prowadzonym przez Gminę Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik.
  2) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym na terenie Gminy Mielnik,
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  4) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku,
  5) w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Gminnego w Mielniku,
  6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielnik,
  7) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem prowadzonym przez Gminę Mielnik,
  8) w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  9) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik,
  10) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Badania archeologiczne dawnego rynku miejskiego Mielnika z 2017 roku – wystąpienie Grzegorza Śnieżko.
 7. Góra Zamkowa - koncepcja i projekt zagospodarowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji oraz sposobu jej rozliczania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony.
 17. Informacja wójta na temat zapewnienia bezpieczeństwa na okres letni, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego.
 18. Informacja i realizacja zadań z wykonania budżetów przez GOPS, GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną za 2017 rok.
 19. Informacja o stanie i działalności jednostek OSP na terenie Gminy.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 za rok 2017.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2029,
  3) w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok,
  4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2017 rok,
  5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6) w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020,
  7) w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji oraz sposobu jej rozliczania,
  8) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony,
  9) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony.
 2. Informacja wójta na temat zapewnienia bezpieczeństwa na okres letni, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego.
 3. Informacja i realizacja zadań z wykonania budżetów przez GOPS, GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną za 2017 rok.
 4. Informacja o stanie i działalności jednostek OSP na terenie Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 za rok 2017.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mielnik.
 2. Analiza postępu prac przy budowie przedszkola.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Lucjan Kożuchowski


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 13 kwietnia  2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Pomoc publiczna w podatku od nieruchomości.
 2. Informacja Skarbnika Gminy – kredyty, pożyczki zadłużenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną za 2017r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Kamil Adrian Zalewski


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 18. Raport z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Mielnik za okres 2017 roku.
 19. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 20. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2018 roku,
  2)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik,
  5) w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów,
  6) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik,
  7) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik,
  8) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik,
  9) w sprawie uchwalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  10) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  11) w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  12) w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Raport z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Mielnik za okres 2017 roku.
 3. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 02 lutego 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony.
 13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 14. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołectw oraz realizacji inwestycji za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
  2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018,
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  5) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022,
  6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
  7) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony,.
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołectw oraz realizacji inwestycji za 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-18