Rok 2018

OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 18. Raport z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Mielnik za okres 2017 roku.
 19. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 20. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2018 roku,
  2)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik,
  5) w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów,
  6) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik,
  7) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik,
  8) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik,
  9) w sprawie uchwalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  10) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis,
  11) w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  12) w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Raport z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Mielnik za okres 2017 roku.
 3. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 02 lutego 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony.
 13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 14. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołectw oraz realizacji inwestycji za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz


OBWIESZCZENIE

     Informuję, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
  2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018,
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018-2032,
  5) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022,
  6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
  7) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony,.
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Informacja Wójta Gminy z wykorzystania funduszy sołectw oraz realizacji inwestycji za 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Nikitorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-18