Rok 2019

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec Stacja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2020 rok.
 13. Informacja ZGK o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
 14. Ocena działalności GOKSiR w mijającym sezonie.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  2) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  3) w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020,
  4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2020 r.,
  5) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  7) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec Stacja.
  8) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2020 rok.
 2. Informacja GOPS o pracy w zakresie pomocy społecznej i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Potrzeby a możliwości.
 3. Analiza działalności GOPS w zakresie pomocy społecznej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę w roku szkolnym 2018-2019.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że 4 grudnia 2019 roku o godz.10:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2020.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Tobota


OBWIESZCZENIE

Informuję, że 4 grudnia 2019 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2020.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Weremjewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2020.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mateusz Karbowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 08 listopada 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz sprawozdanie podsumowujące rok działalności.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości na czas nieokreślony.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha”.
 17. Ocena stopnia wdrożenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.
 18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie, Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 06 listopada 2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  2) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości na czas nieokreślony,
  3) w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej w Mielnik
  4) w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości
  5) w sprawie obniżenia ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
  6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
  8) w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik,
  9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielnik,
  10) w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
  11) w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha”.
 2. Ocena stopnia wdrożenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.
 3. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez poszczególne sołectwa do realizacji na 2020 rok.
 4. Opiniowanie projektu budżetu  na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 października 2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie petycji zlożonej do Rady Gminy Mielnik.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Sztejmiec


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 września 2019 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się X sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadania  w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik oraz Siemiatycze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego gimnazjum w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 13. Raport z audytu organizacyjnego - Diagnozy wstępnej funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik.
 14. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz realizacji inwestycji, remontów w tym z funduszu sołeckiego.
 15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz pozostałych jednostek za I półrocze, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.
 16. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego.
 17. Informacja Wójta Gminy o pozyskaniu funduszy zewnętrznych w bieżącej działalności gminy w 2019 roku.
 18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 września 2019 o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad X sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029,
  3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  4) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadania  w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik oraz Siemiatycze,
  5) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego gimnazjum w Mielniku,
  6) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik,
  7) o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  8) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz realizacji inwestycji, remontów w tym z funduszu sołeckiego.
 3. Informacj o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz pozostałych jednostek za I półrocze, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.
 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego.
 5. 5. Informacja Wójta Gminy o pozyskaniu funduszy zewnętrznych w bieżącej działalności gminy w 2019 roku.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Ocena przebiegu organizowanych imprez: „Dni Mielnika”, „Noc kabaretowa”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, „Koncert Szopenowski”.
 2. Ocena działalności szkoły, przedszkola i żłobka w roku szkolnym 2018/19 oraz stan przygotowania do roku 2019/20.
 3. Sprawdzenie stanu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielnik.

Wiceprzewodnicząca Rady

Alicja Sawczuk


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi siemiatyckiemu na realizację zadania „Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka-Mielnik”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Niemirowie do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn.”Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik”.
 14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 – ustawy o finansach publicznych.
 15. Informacja o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi siemiatyckiemu na realizację zadania  „Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka-Mielnik”,
  2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo”,
  3) w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019,
  4) w sprawie zaliczenia drogi w Niemirowie do kategorii dróg gminnych,
  5) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,
  6) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
  7) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r,
  8) w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  9) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn.”Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik”.
 2. Analiza budżetu straży pożarnych.
 3. Informacja o stanie i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 4. Informacja o ochronie przeciwpożarowej i zarządzaniu kryzysowym na terenie gminy.
 5. Bieżąca ocena realizowanych inwestycji z budżetu gminy.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Debata nad raportem gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik
  za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019-2023”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik za rok 2018.
 18. Przedstawienie raportu z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie Gminy Mielnik za 2018 rok.
 19. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.
 20. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 21. Informacja Wójta Gminy o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w 2019 roku.
 22. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji Rady Gminy .
 23. Informacja o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VIII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019.
  2) debata nad raportem gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2018,
  4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za rok 2018,
  5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6) w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020,
  7) w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik,
  8) w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik,
  9) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
  10) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019-2023”,
  11) w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r,
  12) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mielnik za rok 2018.
 3. Przedstawienie raportu z realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i i Rozwiązywani Problemów Społecznych  na terenie Gminy Mielnik za 2018 rok.
 4. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.
 5. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 6. Informacja Wójta Gminy o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w 2019 roku.
 7. Repatriacja rodaków do kraju.
 8. Informacje Skarbnika Gminy - kredyty, pożyczki, zadłużenie.
 9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola działalności oraz realizacji budżetu za 2018 rok w wybranych jednostkach gminnych.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2018 wraz z opiniowaniem przez RIO oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 3. Kontrola realizacji wydatków, zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Selwestrowicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza struktury placówek oświatowych oraz opiekuńczych na terenie gminy.
 2. Analiza systemu organizacji dowozu dzieci do szkoły na terenie gminy, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 3. Opiniowanie założeń organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mateusz Karbowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka-Mielnik”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik.
 13. Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej o stanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mielnik po likwidacji zagrożenia bakterią grupy coli i podjętych działaniach naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
 14. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 16. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań i wykonania budżetów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r.
 17. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2019r. i analiza kosztów za 2018r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VII sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019,
  2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo”,
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania  „Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka-Mielnik”,
  4) w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Mielnik,
  5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik,
  6) w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik,
  7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019,
  8) w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik.
 2. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań i wykonania budżetów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r.
 5. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2019r. i analiza kosztów za 2018r.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 marca 2019 roku o godz 12:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu w roku 2018 i planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej na rok 2019 - „Profilaktyczne programy zdrowotne”.
 2. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku i planach tych organizacji na rok 2019.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mateusz Karbowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Analiza stanu gospodarki śmieciowej na terenie gminy Mielnik.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłary dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w w budżecie gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik, nie stanowiących jej  własności w 2019r.
 13. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018.
 14. Ocena aktualności studium i planu miejscowego dla obszaru Gminy Mielnik, kierunki działania w 2019r.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza stanu gospodarki śmieciowej na terenie gminy Mielnik.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad VI sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłary dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  2) w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnik na rok 2019,
  3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029,
  4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,
  5) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  6) w sprawie ustalenia udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie gminy Mielnik,
  7) sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik, nie stanowiących jej w łasnosci w 2019r.
 3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018.
 4. Ocena aktualności studium i planu miejscowego dla obszaru Gminy Mielnik, kierunki działania w 2019r.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 lutego 2019 roku o godz 10:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2018.
 2. Opiniowanie programów działania:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku;
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mateusz Karbowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się V sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad V sesji Rady Gminy Mielnik:
  1) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2019,
  2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019-2029,
  3) w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy Mielnik,
  4) w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,
  5) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Artur Gacki

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-11