Rok 2020

Obwieszczenie o XVI sesji Rady Gminy Mielnik w dniu 30 czerwca 2020 r.

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2019 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 11. Przygotowanie Gminy Mielnik do sezonu turystycznego.
 12. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Raport o stanie Gminy dostępny jest w Biuletynie informacji Publicznej pod adresem: https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/4899db4e9a3/raport-o-stanie-gminy.html

Na podstawie art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 tj.):

 • ust. 6 - W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos;
 • ust.7(1) - Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób;
 • ust..8 - Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mielnik w dniu 26 czerwca 2020 roku

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVI sesji Rady Gminy:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  2) w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2019 rok,
  3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2019 rok,
  4) debata nad raportem gminy – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielnik wotum zaufania,
  5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 2. Przygotowanie Gminy Mielnik do sezonu turystycznego.
 3. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o XV sesji Rady Gminy Mielnik w dniu 26 maja 2020 r.

Informuję, że w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik na terenie działki o nr geod.5594/2 i części działki o nr geod.5594/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik.
 11. Informacja Skarbnika Gminy – kredyty, pożyczki, zadłużenia.
 12. Przedstawienie opinii Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich w sprawie założeń organizacyjnych placówek oświatowych i opiekuńczych na rok 2020/2021.
 13. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Mielnik za rok 2019.
 15. Raport o realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mielnik za okres 2019 roku.
 16. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej oraz związanymi z tym obostrzeniami obrady XV sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału sołtysów, zaproszonych gości i publiczności. Zapis przebiegu obrad sesji będzie dostępny pod następującym adresem: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy-mielnik.html

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mielnik w dniu 21 maja 2020 roku

Informuję, że w dniu 21 maja 2020 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XV sesji Rady Gminy:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020-2030,
  3) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących  jej własności w 2020 roku,
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” działającej na terenie Gminy Mielnik,
  5) w sprawie zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020,
  6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik na terenie działki o nr geod.5594/2 i części działki o nr geod.5594/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik.
 2. 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Mielnik za rok 2019.
 3. Raport o realizacji zadań określonych w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mielnik za okres 2019 roku.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej oraz związanymi z tym obostrzeniami obrady Komisji odbędą się bez udziału publiczności.
   
Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik w dniu 19 maja 2020 roku

Informuję, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza struktury  placówek oświatowych i opiekuńczych na terenie Gminy działających w 2020 r.
 2. Opiniowanie założeń organizacyjnych  placówek oświatowych i opiekuńczych na rok 2020/2021.
 3. Organizacja odpoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – szkoła, GOKSiR.
 4. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego w zakresie czystości i porządku oraz bazy turystycznej na terenie Gminy. Promocja Gminy
 5. Sprawy różne.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej oraz związanymi z tym obostrzeniami obrady Komisji odbędą się bez udziału publiczności.

Przewodniczący Komisji Leszek Mateusz Karbowski

Obwieszczenie o XIV sesji Rady Gminy Mielnik w dniu 27 lutego 2020 r.

Informuję, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych dla Stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 214 obręb Mętna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu".
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji za 2019 rok.
 16. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Mielnik za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb w tym zakresie.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mielnik w dniu 25 lutego 2020 roku

Informuję, że w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIV sesji Rady Gminy:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020-2030,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2020,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok,
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych dla Stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 214 obręb Mętna,
  • w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.
 2. Opiniowanie programów działania na 2020 rok:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • propozycja GOKSiR na ferie zimowe dzieci i młodzieży
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
  • propozycje GBP na ferie zimowe
 3. Informacja Kierownika GOZ o funkcjonowaniu w roku 2019 i planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej na rok 2020.
 4. Informacje i analiza kosztów poniesionych na inwestycje i remonty w 2019 roku i informacja z pozyskania środków z zewnątrz i ich wykorzystanie.
 5. Informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o XIII sesji Rady Gminy Mielnik w dniu 15 stycznia 2020 r.

Informuję, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Mielnik VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 10. Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi – sprawozdanie za 2019 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mielnik w dniu 15 stycznia 2020 roku

Informuję, że w dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna-niski parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
 5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 6. Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi – sprawozdanie za 2019 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Artur Gacki

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-03