Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2005 roku

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr:

dotyczy:

uwagi:

XXII/132/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej właność gminy Mielnik  

XXII/131/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

XXII/130/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok  

XXII/129/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok  

XXII/128/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010  

XXII/127/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik tekst jednolity Statutu Gminy Mielnik z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r.

XXII/126/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  

XXI/125/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie podatku od posiadania psów  

XXI/124/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

XXI/123/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2006 r.  

XXI/122/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Nr IV/20/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2007 r.

XXI/121/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XI/63/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011 r.

- zmieniona Uchwałą Nr II/10/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2006 r.

XXI/120/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XI/44/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2007 r.

XXI/119/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  

XXI/118/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik  

XXI/117/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

XX/116/05
z 15 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

XX/115/05
z 15 września 2005r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. uchylona Uchwałą Nr XV/101/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r.

XIX/114/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2005-2008  

XIX/113/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik  

XIX/112/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody na terenie gminy Mielnik  

XIX/111/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XV/96/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r.

 XIX/110/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 XIX/109/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r.

 XIX/108/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Mielnik  

XIX/107/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

XVIII/106/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

XVIII/105/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, z przeznaczeniem na cel publiczny- budowę obiektów strażnicy Straży Granicznej  

XVIII/104/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVII/160/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 r.

XVIII/103/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVII/159/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 r.

XVIII/102/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i uchwalenia statutu

- zmiany do uchwały:
z dniem wejścia w życie Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2015 r.

- zmiany do uchwały:
z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2010 r.

XVIII/101/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku zmieniona Uchwałą Nr XV/67/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 maja 2008 roku

XVIII/100/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  

XVIII/99/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne  

XVIII/98/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

XVII/97/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy  

XVII/96/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji oczyszczalni ścieków i przebiegu kanalizacji sanitarnej w Mielniku  

XVII/95/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta  

XVII/94/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zasad wypłat diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r.

XVII/93/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym gminy Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r.

XVII/92/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

XVII/91/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

XVII/90/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2016r.

- zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/157/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 6 sierpnia 2010 r.

- zmieniona Uchwałą Nr XIII/59/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 lutego 2008 roku

XVI/89/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie finansowania realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"

 

XVI/88/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVII/157/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 r.

XVI/87/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2005-12-15

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2005-12-15