Uchwała Nr IX/50/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik przyjętego w drodze uchwały Nr XV/74/2000 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2000 r., zwaną dalej „zmianą studium” w zakresie związanym z lokalizacją ropociągu przesyłowego.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą studium, o którym mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IX/50/15 (PDF, 1,12 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik ... (uchwała wraz z załącznikiem i uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-10-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-08