Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2007 roku

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:uwagi:

XII/55/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2008 rok

XII/54/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

XII/53/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

XII/52/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

XII/51/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XII/50/07
z 19 grudnia 2007r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014r.

- zmieniona Uchwałą Nr XVIII/117/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012r.

XI/49/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mielnik

XI/48/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

XI/47/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

XI/46/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012r.

XI/45/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVIII/126/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 listopada 2009r.

XI/44/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVIII/125/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 listopada 2009r.

XI/43/07
z 23 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

X/42/07
z 28 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

X/41/07
z 28 września 2007r.

w sprawie trybu postępowania o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań objętych dotacją.

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXI/137/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r.

X/40/07
z 28 września 2007r.

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu.

zmieniona Uchwałą Nr XXVI/120/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 września 2009r.

IX/39/07
z 14 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia wykazu zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 przewidywanych do realizacji i finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

IX/38/07
z 14 sierpnia 2007r.

o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

IX/37/07
z 14 sierpnia 2007r.

o zmianie Uchwały Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XI/46/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2007 roku

IX/36/07
z 14 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

IX/35/07
z 14 sierpnia 2007r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Mielniku

VIII/34/07
z 4 lipca 2007r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XV/99/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r.

VIII/33/07
z 4 lipca 2007r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XI/46/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2007 roku

- zmieniona Uchwałą Nr IX/37/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 14 sierpnia 2007 roku

VIII/32/07
z 4 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

VI/31/07
z 25 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

VI/30/07
z 25 maja 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik

V/29/07
z 29 marca 2007r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

V/28/07
z 29 marca 2007r.

w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXII/130/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2017r.

V/27/07
z 29 marca 2007r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności

V/26/07
z 29 marca 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

IV/25/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok

IV/24/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

IV/23/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik

IV/22/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r.

IV/21/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

IV/20/07
z 28 lutego 2007r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

IV/19/07
z 28 lutego 2007r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02