Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2008 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza znajduje się tutaj *.
* aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy: uwagi:
XX/100/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2009 rok
XX/99/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Gminy.
XX/98/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. Uchwała Nr 2/09 z dnia 6 styczna 2009r. Kolegium RIO w Białymstoku
XX/97/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
XX/96/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIV/180/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r.

- zmieniona Uchwałą Nr XXX/139/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010 r.

XX/95/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XX/94/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
XX/93/08
z 19 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XIX/92/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
XIX/91/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XIX/90/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XIX/89/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008r.
XIX/88/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXII/215/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018r.
XIX/87/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2009-2010 programu pt. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik"
XIX/86/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" zmieniona Uchwałą Nr VII/37/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r.
XIX/85/08
z 21 listopada 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r.
XIX/84/08
z 21 listopada 2008r.
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych w 2009r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
XVIII/83/08
z 30 września 2008r.
w sprawie wydania opinii o uznanie kompleksów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne
XVIII/82/08
z 30 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XVII/81/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Odkryj Region Podlaski"
XVII/80/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"
XVII/79/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niemirów
XVII/78/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Saciuka
XVII/77/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr IX/47/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2011 r.
XVII/76/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XVII/75/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/61/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. zmieniona Uchwałą Nr XIX/89/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2008r.
XVII/74/08
z 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik tekst jednolity Statutu Gminy Mielnik z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r.
XVI/73/08
z 24 czerwca 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik jako członek-założyciel do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"
XVI/72/08
z 24 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XVI/71/08
z 24 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik.
XVI/70/08
z 24 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik" traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIII/108/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 maja 2009 roku
XV/69/08
z 21 maja 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIX/131/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2009 r.
XV/68/08
z 21 maja 2008r.
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku
XV/67/08
z 21 maja 2008r.
w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
XV/66/08
z 21 maja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XIV/65/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
XIV/64/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie opłaty miejscowej. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr X/57/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r.
XIV/63/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.
XIV/62/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego"
XIV/61/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu zmieniona Uchwałą Nr XVII/75/08 Rady Gminy Mielnik z dnia z dnia 27 sierpnia 2008r.
XIV/60/08
z 18 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XIII/59/08
z 29 lutego 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2016r.
XIII/58/08
z 29 lutego 2008r.
w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Mielnik
XIII/57/08
z 29 lutego 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
XIII/56/08
z 29 lutego 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-03

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-03