XI/83/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5374

Uchwała Nr XI/83/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; 1309 i 1571) oraz art. 22 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354; zm. z 2019 r. poz. 60, 303, 577 i 730) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka matce lub ojcu dziecka zamieszkałemu wraz z dzieckiem i płacącym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym, którego Naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Mielnik, jak również osobom które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1987; z późn. zm.) bądź też osobom do 26 roku życia korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia art. 1 pkt. 2 lit. a)  ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394) przyznaje się niezależnie od dochodów jednorazowe wsparcie rzeczowe zwane dalej "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha", do wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) na dziecko.

2. Wyprawka dla Mielnickiego Malucha przysługuje na dziecko urodzone od 01 stycznia 2020 roku.

§ 2. 1. „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej.

2. Skład "Wyprawki dla Mielnickiego Malucha„ oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania zostanie określony w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik.

3. Wniosek o przyznanie "Wyprawki dla Mielnickiego Malucha" składa się w terminie 30 dni od narodzin dziecka.

4. Wniosek o przyznanie "Wyprawki dla Mielnickiego Malucha" złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Spełnienie przez wnioskodawcę wymogu zamieszkania na terenie gminy Mielnik ustala się w oparciu o złożone przez wnioskodawcę oświadczenie o zamieszkaniu oraz potwierdzające fakt zamieszkania dokumenty, w szczególności:

1) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka, opatrzone pieczęcią wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie;
2) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające:

- fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka,
- zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia na podstawie art. 1 pkt. 2 lit. a)   ustawy o której mowa w § 1 uchwały;

3) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO;

§ 4. "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha„ nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/83/19 (PDF, 99,92 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20