Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2013r.

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2013 ROK

numer:z dnia:dotyczy:uwagi:
16/13 11 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na samodzielne stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
15/13 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
14/13 6 grudnia 2013r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
13/13 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
12/13 21 listopada 2013r. o zmianie Zarządzeń Nr 15/12 Kierownika Urzędu z dnia 28 września 2012 roku, Nr 8/13 Kierownika Urzędu z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
11/13 19 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

- traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 9/17 Kierownika Urzędu z dnia 26 czerwca 2017r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 4/16 Kierownika Urzędu z dnia 21 lipca 2016r.

10/13 28 października 2013r. w sprawie przyjęcia do stosowania programów komputerowych
9/13 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "TRYLOGIA- Park Historyczny w Mielniku – etap I”
8/13 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 15/12 Kierownika Urzędu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik zmienione Zarządzeniem Nr 12/13 Kierownika Urzędu z dnia 21 listopada 2013 r.
7/13 30 lipca 2013r. o zmnianie Zarządzenia Nr 7/12 Kierownika Urzędu z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Mielnik do obsługi systemu CEIDG traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 5/16 Kierownika Urzędu z dnia 4 sierpnia 2016r.
6/13 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik
5/13 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”
4/13 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pod nazwą "Budowa kładki pieszo –rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” zmienione Zarządzeniem Nr 10/15 Kierownika Urzędu z dnia 2 grudnia 2015r.
3/13 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2/13 13 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Wspieranie rozwoju turystyki w regionie Podlasia poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Mielniku”
1/13 21 lutego 2013r. w sprawie przejęcia komisyjnego wytworzonej dokumentacji, pieczeci, sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych na stanowisku pracy Zastępcy Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2013-02-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15