Zarządzenie Nr 1/14
Kierownika Urzędu

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”

     Na podstawie § 3 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach umowy o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-20-119/12-00 z dnia 21.03.2013r. na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” o numerze POIG.08.03.00-119/12 realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla poszczególnych osób:

1. Hackiewicz Barbara - 300km
2. Jaworski Artur - 300km
3. Klimaszewska Ewa - 300km
4. Markiewicz Kamil - 300km.

§ 2. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów używania pojazdów do celów realizacji projektu określi zawarta umowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1.01.2014r. obejmując wyjazdy do beneficjentów ostatecznych w ramach realizowanego projektu.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 1/14 (PDF, 102,97 KB)

    Zarządzenie Nr 1/14 Kierownika Urzędu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-14

Data modyfikacji: 2014-02-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-14