Zarządzenie Nr 25/14
Kierownika Urzędu

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” pod nazwą "Słoneczne dachy Mielnika"

     Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),  szczególnych  ustaleń  zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 5 lipca  2010r.  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 289 z późn. zm.) i Rozporządzenie  Ministra  Finansów w sprawie  zasad rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  organów  podatkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego z dnia 25 października 2010r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1375 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§  1. Wprowadzam  instrukcję w sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  oraz  sposobu  gromadzenia, obiegu i przechowywania dokumentów stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§  2. Ustalam plan kont zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3. Zobowiązuję  pracowników  odpowiedzialnych  za  zarządzanie  projektem  do  przestrzegania  postanowień ustalonych niniejszym zarządzeniem.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2014 roku.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 25/14 (PDF, 264,12 KB)

    Zarządzenie Nr 25/14 Kierownika Urzędu z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-21

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-21