Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2018r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2018 roku

numer: z dnia: dotyczy: uwagi:
22/18 25.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje pod nazwą "Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku"
21/18 25.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji powierzonych zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
20/18 25.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla grantu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa dotycząca realizacji projektu grantowego pod nazwą "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"
19/18 17.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla pomocy finansowej do umowy nr UDA-RPPD.08.02.01-20-003/18-00 udzielonej przez Województwo Podlaskie  na „Budowę przedszkola gminnego w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej – nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-003/18
18/18 17.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla wsparcia finansowego udzielonego przez Wojewodę Podlaskiego  w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018
17/18 17.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie  na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych słonecznych w Gminie Mielnik"
16/18 17.10.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko  młodszego referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy Mielnik
15/18 11.10.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
14/18 12.09.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko  młodszego referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy Mielnik
13/18 30.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej młodszego referenta ds.  obsługi POI w Urzędzie Gminy Mielnik
12/18 03.07.2018 o zmianie Zarządzenia Kierownika Urzędu Nr 1/17 z dnia 19 stycznia 2017r. i Zarządzenia Nr 5/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia limitów rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych zmienione Zarządzeniem Nr 8/19 Kierownika Urzędu z dnia 31 maja 2019 r.
11/18 28.05.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej młodszego referenta ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego
10/18 07.05.2018 w sprawie sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
9/18 25.04.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pod nazwą "Zielone technologie w gospodarstwach domowych- montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik"
8/18 16.04.2018 w sprawie  powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko  młodszego referenta ds. obsługi POI w Urzędzie Gminy Mielnik
7/18 11.04.2018 w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy dla obszaru przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy Mielnik
6/18 05.04.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
5/18 05.04.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pod nazwą "Zielone technologie w gospodarstwach domowych- montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik" traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 9/18 Kierownika Urzędu z dnia 25 kwietnia 2018r.
4/18 05.03.2018 w sprawie ustalenia częstotliwości i formy szkolenia okresowego pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
3/18 27.02.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  pod nazwą "Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku"
2/18 07.02.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego w Referacie Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Gminy Mielnik
1/18 02.01.2018 w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielnik

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-02