TYTUŁ SPRAWY

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który winien określać:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej,
  • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
  • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków,
  • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.
 2. Statut organizacji (oryginał do wglądu).
 3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
 4. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji (nie starszy niż 3 miesiące),oryginał do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 003, fax 85 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
PARTER, pokój nr 2, tel. 85 65 65 873

OPŁATY

 • 82,00 zł – za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Od opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia, a cel planowanej zbiórki publicznej związany jest z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1 miesiąc

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

INNE INFORMACJE

 • Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu.
 • Wójt Gminy Mielnik wydaje decyzje na przeprowadzenie zbiórki publicznej tylko na terenie Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-06-19

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2007-03-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2007-03-29