TYTUŁ SPRAWY

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

OPIS SPRAWY

Decyzję wydaje się na wniosek zainteresowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk wniosku do pobrania w sekcji załączniki na dole strony) powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego osoby składającej wniosek, wraz z charakterystyką inwestycji obejmującą charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

 1. docelową rzędną składowiska odpadów,
 2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 4. sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
 1. Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,  z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, granice oddziaływania inwestycji, obszarem podlegającym przekształceniu oraz rzutem planowanego budynku z zaznaczeniem  szerokości elewacji frontowej o wskazaniem wjazdu na działkę. Mapa powinna przedstawiać aktualny stan zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem, jak i nieruchomości sąsiednich oraz obejmować trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 metrów. Mapa powinna zawierać legendę.
 2. Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 bez w/w zaznaczeń.
 3. Zapewnienia gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną, w wodę i odprowadzanie ścieków bądź umowy na dostawę w/w mediów (jeżeli inwestycja wymaga zaopatrzenia w media).
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
 5. Inne złączniki, np. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dokument upoważniający do przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, pokój nr 7, tel. (85) 65 65 874

OPŁATY

 • 107 zł  – w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej budynków niemieszkalnych (opłata skarbowa za wydanie decyzji)
 • 17 zł  - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Mielnik lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne w terminie 3 dni od dna złożenia wniosku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy  (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Młodszy referent ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: Małgorzata Kryńska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28