TYTUŁ SPRAWY

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może stosować ulgi w spłacie zobowiązań w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – we wniosku należy określić rodzaj pomocy.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (druk informacji do pobrania na dole strony).
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (druk informacji do pobrania na dole strony).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy (druk informacji do pobrania na dole strony).
 5. Dokument identyfikujący wnioskodawcę – aktualny wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. Dokumentację obrazującą kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań lub PIT-y.
 7. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

OPŁATY

BRAK

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 67a, art. 67b, art. 67c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 ),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007  z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004  (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007).
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (D.U. Nr 53, poz.312),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

 

Zgodnie z art. 2 pkt 10 b ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  rolnictwo to działalność związana z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi. Tak więc, działalność rolnicza spełniająca powyższe kryteria podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej.

Jeśli podatnik zamieszkuje lub przebywa na terenie innego województwa, konieczne jest przesłuchanie strony przez organ właściwy miejscowo.

Załączniki do treści

 • dzu2010121810wzor (PDF, 32,88 KB)

  FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (wzór)

 • dzu201053311wzor (PDF, 302,99 KB)

  FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (wzór)

 • dzu201053312wzor (PDF, 410,66 KB)

  FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (wzór)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Aneta Kasperuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28