Wycinka drzew i krzewów

TYTUŁ SPRAWY

Wycinka drzew i krzewów.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Infrastruktury i Rozwoju
Stanowisko ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii i łowiectwa (pokój nr 6, tel. (85) 65 65 867).

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

  1. posiadacza nieruchomości- za zgodą właściciela tej nieruchomości;
  2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380, 585 i 1579) zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”- jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  1. spółdzielnię mieszkaniową;
  2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892);
  3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem o którym mowa powyżej.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie:

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
5) drzew lun krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
7) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez inne niż jednostki ochrony, zarządców dróg i infrastruktury, podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia (druk zgłoszenia) do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Wójt w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin, z których sporządza protokół. Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (przed upływem tego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewu wraz z wymaganymi załącznikami lub zgłoszenie wraz z wymaganym załącznikiem (do pobrania w sekcji "załączniki" na dole strony).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, parter

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ewentualne wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17,00 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - zgodnie z KPA, do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zgłoszenia - 21 dni od dnia jego doręczenia i 14 dni od dnia oględzin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji na wycięcie bądź jej odmowa.

Milcząca zgoda po upływie w/w terminów lub sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. z późn. zm.)

•TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gniadek - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2012-11-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13