TYTUŁ SPRAWY

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH (Podinspektor ds. Promocji, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek żołnierza lub poborowego o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Załączniki do wniosku:
  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
  • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały,
  • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
  • decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub decyzję administracyjną o uznaniu poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za żołnierza samotnego,
  • oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 6577003, 6577003, 6577241
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH, pokój nr 1, tel. wewn. 42

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 85 poz. 430).

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Podinspektor ds. promocji, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki: Jolanta Galecka

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-01