TYTUŁ SPRAWY

Podział nieruchomości nieprzeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź niewykorzystywanych na cele rolne i leśne.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

OPIS SPRAWY

Na wniosek zainteresowanego (druk wniosku do pobrania w sekcji załączniki na dole strony) dokonuje się podziału nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele inne niż rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku (druk wniosku do pobrania w sekcji załączniki na dole strony) załączyć należy:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4, lub akt własności, akt notarialny, odpis księgi wieczystej);
 2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego;
 4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 5. Wstępny projekt podziału nieruchomości (w przypadku postanowienia opiniującego);
 6. 5 egzemplarzy mapy z projektem podziału;
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. Wykaz zmian gruntowych;
 9. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumenty wymienione w pkt 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Na mapie projektu podziału nieruchomości powinny być zaznaczone:

 • granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodował by podział tego budynku,
 • propozycja służebności drogowej lub ustanowienia drogi wewnętrznej, gdy wydzielona działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax (85) 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, pokój nr 7, tel. (85) 65 65 874

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Decyzja administracyjna o podziale nieruchomości lub odmowie podziału.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Infrastruktury i Rozwoju, Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: Małgorzata Kryńska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13