TYTUŁ SPRAWY

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Po złożeniu wniosku (druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) przez inwestora organ, w zależności do której grupy przedsięwzięć zakwalifikowane zostało przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcia z grupy I:

 • wszczyna postępowanie w sprawie
 • wpisuje informację o wniosku oraz raporcie do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków

Organ występuje do wojewody i do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od wojewody i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, organ:

 • rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, a w przypadku dużego zainteresowania społecznego może przeprowadzić rozprawę administracyjną,
 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie

Przedsięwzięcia z grupy II

 • wszczyna postępowanie w sprawie,
 • wpisuje informację o wniosku do publicznie dostępnego wykazu,

Organ stwierdza obowiązek sporządzenia raportu określa jego zakres po zasięgnięciu opinii starosty i powiatowego inspektora sanitarnego. Po zasięgnięciu opinii w zależności, czy obowiązek wykonania raportu zostanie nałożony:

 • wydaje postanowienie o konieczności wykonania raportu oraz jego zakresie lub,
 • wydaje postanowienie o braku konieczności wykonania raportu

Inwestor przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko - 2-a egzemplarze lub wpisuje postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu do publicznie dostępnego wykazu.

Organ:

 • Wpisuje postanowienie o konieczności sporządzenia raportu do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków(21 dni),

W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu, organ występuje do starosty i do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od starosty i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organ rozpatruje wniosek inwestora oraz uzgodnienia a następnie:

 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,

W przypadku konieczności sporządzenia raportu, organ występuje do starosty i do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od starosty i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, a społeczeństwa przypadku dużego zainteresowania społecznego może przeprowadzić rozprawę administracyjną.

Organ:

 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax (85) 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, pokój nr 7, tel. (85) 65 65 874

OPŁATY

 • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 17 zł  - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Mielnik lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne w terminie 3 dni od dna złożenia wniosku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 61)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Załączniki do treści

 • 834 (PDF, 36.8 KB)

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Młodszy referent ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: Małgorzata Kryńska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28