Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

TYTUŁ SPRAWY

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Infrastruktury i Rozwoju.
Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Decyzję wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika (wzór wniosku do pobrania w sekcji "załączniki" na dole strony). Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  • dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
 3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 5. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia do pobrania w sekcji "załączniki" na dole strony.
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć:
  • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
  • wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa powyżej,
 7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 8. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.).
 9. W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu. Raport przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.
 10. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  1. za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – w przypadku dokonania takiej czynności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax (85) 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, pokój nr 7, tel. (85) 65 65 874

OPŁATY

 • 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 17 zł  - opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Mielnik lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne w terminie 3 dni od dna złożenia wniosku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki do treści

 • Wniosek (DOCX, 20,85 KB)

  Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Wniosek (PDF, 45,16 KB)

  Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • KIP (DOCX, 22,36 KB)

  Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia

 • KIP (PDF, 58,06 KB)

  Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Radziszewska - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28