TYTUŁ SPRAWY

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Zwolnione z podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
 • Ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
 • Okres zwolnienia, o którym mowa, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
 • Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
 • Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
 • Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
 • Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.
 2. Kserokopia umowy (oryginał do wglądu).
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Ulga inwestycyjna

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni,
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
 • Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
 • Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
 • Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
 • Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
 • Od 1 stycznia 2009r. ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeżeli wydatki, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym zostały sfinansowane w całości lub częsci z udziałem środków publicznych .

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.
 2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia.

W toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzany jest dowód z oględzin.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

OPŁATY

BRAK

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 12, art. 13, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz. Nr 235, poz. 1541)
 • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Powyższe ulgi stanowią pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinny być realizowane do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Aneta Kasperuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28