TYTUŁ SPRAWY

Naliczanie i wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych w kategorii dróg gminnych i umieszczenie urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gospodarki komunalnej i drogownictwa ( pokój nr 6, tel. (85) 65 65 871 )

OPIS SPRAWY, WYMAGANE DOKUMENTY, OPŁATY

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi , w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie, którym mowa dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej.

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 2. cel zajęcia pasa drogowego
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć: - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania reklam – z podaniem jej wymiarów; - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określić sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć: - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów a w szczególności: - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

 • Opłatę za zajęcie pasa  drogowego w celu o którym mowa w pkt.1 i 4 ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres  krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. ( opłata ta nie może przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego)
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu , o którym mowa w pkt. 2  ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczanie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.( opłata nie może przekroczyć 200 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego).
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w pkt. 3 ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. ( opłata ta nie może przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego).

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłatę ustala się, w drodze decyzji administracyjnej,  przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi;
 • z przekroczeniem  terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi  - Zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej.

Termin uiszczenia opłat oraz kary wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. Opłatę roczną, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie  drogowym uiszcza się w terminie określonym wyżej, a za lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

W decyzji administracyjnej, Zarządca określa  warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokości opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 003, fax 85 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gospodarki komunalnej i drogownictwa, pokój nr 6, tel. 85 65 65 871

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 z 1985r. poz.60) ze zm.
 • Uchwała Nr X/61/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 37 poz. 707,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa: Dariusz Romaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2011-10-28

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2007-02-28