Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

TYTUŁ SPRAWY

Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Finansowy

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz o lasach, sporządzoną na formularzach wg. ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  1. składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje:
   - na podatek rolny, leśny w terminie do dnia 15 stycznia,
   - na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Informacje podatkowe wg. ustalonych wzorów.
 2. Deklaracje podatkowe wg. ustalonych wzorów.
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
 4. Inne:
  • dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości tj. wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • inwentaryzację nieruchomości,
  • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (oryginał do wglądu),
  • kserokopię decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu),
  • wypis z KRS wraz ze statutem.

Dokumenty uzyskiwane przez Urząd:

 • protokół z przeprowadzonych oględzin, kontroli
 • decyzja o pozwolenie na budowę budynków i budowli,
 • zawiadomienia o zmianie w operacie ewidencji gruntów,
 • umowy dzierżawy nieruchomości gminnych, Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • potwierdzenie wpisu do CEIDG, KRS, księgach wieczystych.

Wzory informacji oraz deklaracji (obowiązujące od 1 lipca 2019 roku):

Formularze informacji i deklaracji są udostępnione przez Ministerstwo Finansów na stronie: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Wzory informacji oraz deklaracji i załączników do nich do pobrania (obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku):

 • INRL-1 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r. (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO)
 • DN-1 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r. (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)
 • DR-1 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r. (DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY)
 • DL-1 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r. (DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY)

Wzory informacji oraz deklaracji i załączników do nich do pobrania (obowiązujące do 31 grudnia 2015 roku):

 • DN-01 - Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)
 • IN-01 - Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI)
 • ZN-1/A - Załącznik nr 3 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O NIERUCHOMOŚCIACH)
 • ZN-1/B - Załącznik nr 4 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI)
 • DR-01 - Załącznik nr 5 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY)
 • IR-01 - Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO)
 • ZR-1/A - Załącznik nr 7 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH)
 • ZR-1/B - Załącznik nr 8 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM)
 • DL-01 - Załącznik nr 9 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY)
 • IL-01 - Załącznik nr 10 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO)
 • ZL-1/A - Załącznik nr 11 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH)
 • ZL-1/B - Załącznik nr 12 Do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. (DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM)

Wzory informacji oraz deklaracji i załączników do nich do pobrania (obowiązujące do 31 grudnia 2011 roku):

 • 01-DN-01.pdf - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór deklaracji na podatek od nieruchomości)
 • 02-IN-01.pdf - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości)
 • 03-ZN-1A.pdf - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o nieruchomościach)
 • 04-ZN-1B.pdf - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)
 • 05-DR-01.pdf - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór deklaracji na podatek rolny)
 • 06-IR-01.pdf - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór informacji w sprawie podatku rolnego)
 • 07-ZR-1A.pdf - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o nieruchomościach rolnych)
 • 08-ZR-1B.pdf - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)
 • 09-DL-01.pdf - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór deklaracji na podatek leśny)
 • 10-IL-01.pdf - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór informacji w sprawie podatku leśnego)
 • 11-ZL-1A.pdf - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o nieruchomościach leśnych)
 • 12-ZL-1B.pdf - Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIII/135/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006 r. (wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
 • Art. 1-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 • Rozporządzenie nr 24/2003 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zaliczenia Gminy Mielnik do IV okręgu podatkowego. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 113, poz. 2115)

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące do 31 grudnia 2011 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.:

Prawo miejscowe obowiązujące do 31 grudnia 2009 r.:

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

 1. Decyzja ostateczna, ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązującego w dniu wydania decyzji.
 2. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub ważny interes podatnika.
 3. Opodatkowaniu podatkiem:
  1. od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
  3. leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 4. Podatnikami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości są osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
   • jest bez tytułu prawnego.
 5. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  • Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
  • W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji lub informacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
  • Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
  • Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.
 6. Podatki są płatne przez:
  1. osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek budżetu Gminy,
  2. osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca w podatku od nieruchomości i leśnym i do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada w podatku rolnym na rachunek budżetu Gminy.

   W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 7. Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłat podatków:

BS Hajnówka Filia Mielnik
97 8071 0006 0015 3562 2000 0010

 1. Obowiązek składania informacji przez osoby fizyczne oraz deklaracji przez osoby prawne dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Kasperuk - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28