TYTUŁ SPRAWY

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (nie prowadzących działalności gospodarczej).

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może stosować ulgi w spłacie zobowiązań w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, można wykorzystać wzory:
 2. Dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny, uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki, w szczególności mogą to być:
  • zaświadczenia o osiąganych dochodach podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • odcinki rent lub emerytur,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotni,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty itp.),
  • udokumentowane wydatki na utrzymanie domu (kopie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon itp.),
  • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne motywujące podanie.
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia.

W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół przesłuchania strony.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

OPŁATY

BRAK

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Jeśli podatnik zamieszkuje lub przebywa na terenie innego województwa, konieczne jest przesłuchanie strony przez organ właściwy miejscowo.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Aneta Kasperuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-28