TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko d/s rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa (pokój nr 4, tel. (85) 65 65 867).

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje się w drodze decyzji, na wniosek zawierający:

  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. informacje o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  3. informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno;
  4. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki);
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Wójt odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii wójt wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. nr 20

OPŁATY

30 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie zezwolenia bądź odmowa wydania zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko d/s rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa, Urszula Gniadek

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-12-20