TYTUŁ SPRAWY

 Numeracja porządkowa nieruchomości.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko d/s rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa (pokój nr 4, tel. (85) 65 65 867).

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioskodawcą może być osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej ), posiadacz samoistny lub inny użytkownik nieruchomości na podstawie umów zawartych z właścicielem np. dzierżawca, najemca.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- dokładny adres wnioskodawcy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku i lokalu, telefon)
- informacja o sposobie zagospodarowania nieruchomości (podać czy nieruchomość jest zabudowana czy nie, a jeżeli tak to jakiego rodzaju obiekt budowlany jest na niej wzniesiony – mieszkalny, usługowy lub inny – podać jaki)
- dane geodezyjne o nieruchomości będącej przedmiotem sprawy ( nr mapy, nr działki, nazwa ulicy)
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie Urzędu Gminy Mielnik.

WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (druk do pobrania), oraz wymieniony załącznik.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. nr 20

OPŁATY

  • zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie przysługuje.

ZAŁĄCZNIKI

  •  Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Załączniki do treści

  • Wniosek (PDF, 76,59 KB)

    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Samodzielne stanowisko d/s rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa: Urszula Gniadek

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-08-14

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-08-14

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-08-14