TYTUŁ SPRAWY

Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego

OPIS SPRAWY

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

WYMAGANE DOKUMENTY

Pisemny wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (druk wniosku do pobrania na dole strony).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003, fax 85 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Sekretariat, I piętro, pok. nr 20

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać w Urzędzie Gminy Mielnik, pok. nr 4 lub pod nr telefonu 85 656 58 68.

OPŁATY

Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, także za pośrednictwem poczty. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

INNE INFORMACJE

Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zwartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestry, ewidencje, archiwa.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego, Ewa Klimaszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-06-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-23