TYTUŁ SPRAWY

Wymiar podatku od środków transportowych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Finansowy

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) są obowiązani złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych  sporządzoną na formularzu  DT-1 w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego jak również w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
 3. Inne:
  • dokumenty poświadczające stan posiadania pojazdu np. faktura vat, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (oryginały do wglądu),
  • umowa kupna – sprzedaży pojazdu
  • decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu,
  • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe.

Dokumenty uzyskiwane przez Urząd:

 • protokół z przeprowadzonych oględzin, kontroli
 • informacje ze Starostwa Powiatowego o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach

Wzory informacji oraz deklaracji i załączników do nich do pobrania:

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dz.U. z 2018 poz. 2436

 • DT-1(6) - Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF, 68 kB)
 • DT-1A(6) - Załącznik do deklaracji DT-1 (PDF, 59 kB)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (0-85) 65 65 870
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. wewn. 70

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

PODSTAWA PRAWNA

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2016r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2015r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2014r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2013r.:

Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2012r.:

Prawo miejscowe obowiązujące do 31 grudnia 2011r.:

Prawo miejscowe obowiązujące do 31 grudnia 2009r.:

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 5. Podmioty, o których mowa w pkt1, są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 1. Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłat podatków:

BS Hajnówka Filia Mielnik
97 8071 0006 0015 3562 2000 0010

 1. Obowiązek składania z deklaracji przez osoby prawne i fizyczne dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Finansowy, Barbara Warszycka

Data wytworzenia: 2013-01-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-11