TYTUŁ SPRAWY

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych i oświaty
Urząd Gminy Mielnik (parter, pokój nr 5)
tel. (85) 65 65 868

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik.

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Aby uzyskać wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy złożyć pisemny wniosek oraz dokumenty, wskazane w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  Nr 45 poz. 235 z późn. zm.):

 1. oświadczenie o niekaralności;
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych niezbędnych do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;
 3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
 4. kopia dowodu  uiszczenia opłaty za wpis do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych;
 5. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z Rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu:
 1. dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
 2. w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Mielnik dokonują wizytacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w celu ustalenia czy zapewnione są w nim bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.
W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Mielnik odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zmianami).

INNE INFORMACJE

Wykaz adresów do instytucji - przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
  Telefon do centrali: 22-661-10-00, www.mpips.gov.pl
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8, Białystok 15-099
  centrala (85) 740–85–40, 732-60-11, www.wsse.bialystok.pl

 

Załączniki do treści

 • 1wniosekowpis (PDF, 35,91 KB)

  Wniosek o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • 2oswiadczenieoniekaralnosci (PDF, 23,67 KB)

  Oświadczenie o niekaralności

 • 3oswiadczenieolokalu (PDF, 22,91 KB)

  Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych niezbędnych do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego

 • 4oswiadczenienipregon (PDF, 23,67 KB)

  Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP

 • 5wniosekozmianewpisu (PDF, 31,9 KB)

  Wniosek o dokonanie zmian w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 • 6wniosekowykreslenie (PDF, 25,55 KB)

  Wniosek o wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych i oświaty, Agnieszka Koc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-12-20