TYTUŁ SPRAWY

Wydanie decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko d/s społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego

OPIS SPRAWY

Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (druk wniosku do pobrania)
 • opinia Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach
 • opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach
 • opinia Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • informacja o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w Mielniku
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

 • instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
 • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 003, 85 65 65 861, fax 85 657 71 21
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Sekretariat, I piętro, pok. nr 20

OPŁATY

82 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 nr 225 poz.1635).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji organu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Opinię Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, opinię Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

 • kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli wstęp na imprezę jest odpłatny,
 • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 

Załączniki do treści

 • Wniosek (PDF, 195,43 KB)

  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Metryka strony

Udostępniający: Stanowisko d/s społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-03

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-12-31

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-03

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-12-31