Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mielnik

TYTUŁ SPRAWY

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mielnik

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Infrastruktury i Rozwoju

Stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami

Pokój nr 6, tel. (85) 65 65 867

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników wraz z upoważnieniem wspólników do reprezentowania spółki przed organami administracji dla wspólnika składającego wniosek i odbierającego decyzje administracyjną.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

CZAS REALIZACJI

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Mielnik może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Mielnik wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu,
 • odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji.
 • zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wójt Gminy odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 65 861
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Punkt Obsługi Interesanta

OPŁATY

107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie zezwolenia bądź odmowa wydania zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 t.j.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 t.j.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 t.j.)
 • uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Załączniki do treści

 • Wniosek (wersja DOC) (DOC, 49,5 KB)

  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wersja DOC)

 • Wniosek (wersja PDF) (PDF, 97,32 KB)

  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wersja PDF)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Angelika Kałanczyńska - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2013-07-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-22