TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioskodawca składa wniosek zawierający informacje, o których mowa w art. 17 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
 5. informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
 6. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
 7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
 8. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 9. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa , pokój nr 6, tel. (85) 65 65 871

OPŁATY

BRAK OPŁAT

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), do którego wpłynął wniosek weryfikuje poprawność formalną i merytoryczna wniosku.

Zgodnie z art. 17a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:
 1. wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego odprowadzania ścieków,
 2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Po spełnieniu przez Wnioskodawcę wymogów zapisanych w ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji wydaje zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 17b Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia:

 1. gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;
 2. ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 3. ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;
 4. jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
 5. jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
   

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Art. 16. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
 2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, które:
  a) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
  b) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  c) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w ust. 1.
 3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa, Dariusz Romaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-12-20