Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

TYTUŁ SPRAWY

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Infrastruktury i Rozwoju
Stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami (pokój nr 6, tel. (85) 65 65 867).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. Załączniki:
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków,
  • aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 77 003, fax 65 77 121
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Punkt Obsługi Interesantów/ Pokój nr 6

OPŁATY

 1. Za przyjęcie zgłoszenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 120 zł.
  Zwolnione są z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044).
 1. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  Zwolnione z w/w opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielnik.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 880)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wniesienia przez Wójta sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku  za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI

 • zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d,
 • eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
 • oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,
 • eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Załączniki do treści

 • zgloszenie (DOC, 40 KB)

  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 • zgloszenie (PDF, 216,75 KB)

  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Angelika Kałanczyńska - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2017-05-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-05-30