Zarządzenie Nr 10/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik.

     Działając na podstawie §8 ust.2 statutów sołectw, uchwalonych uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Mielnik określonych w załączniku Nr 4 do statutu Gminy Mielnik.

§ 2. Celem zebrań, o którym mowa w §1 będzie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

§ 3. Harmonogram Zebrań Wiejskich, określający termin i miejsce zebrania zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wszystkie Zebrania Wiejskie rozpoczynają się o godz. 1700 w pierwszym terminie lub o godzinie 1715 w drugim terminie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 10/15 (PDF, 184,98 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-01-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-27